Komende diensten

zo 27 sep, 10:00 Ds. Verbeek
Online kerkdienst met beperkte toegang voor kerkgangers
zo 04 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 11 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Houd moed, heb lief!

We verkeren in een moeilijke periode, ook als kerk, als wijkgemeente. In het begin van Corona was alles duidelijk: alles werd afgelast en er kon weinig meer dan online-diensten met enkele aanwezigen. Nu er soms wat hoop is op verandering, en hier en daar men de teugels laat vieren en weer begint met live-kerkdiensten etc., komt de onrust: wanneer mogen wij weer naar de kerk? Komen er weer koffie-ochtenden? Mogen we als band weer repeteren in de kerk? Hoe staat het met de komst van een nieuwe predikant? Deze vragen kom ik tegen in de gemeente, en ontvangen we ook als kerkenraad. We hebben ze zelf ook.

Weet dat we bezig zijn, druk bezig zijn. Een gebruiksplan dat verantwoord gebruik van de Jozefkerk garandeert is in concept gereed. We streven ernaar om rond begin oktober weer mensen uit te nodigen naar de kerkdiensten. Ook zal dan duidelijk zijn welke activiteiten weer mogelijk zijn en hoe, en welke niet. U zult dan ook een anders ingericht kerkgebouw terugvinden, met nieuwe stoelen in plaats van de oude stoelen en banken. En die nieuwe stoelen op ruime afstand van elkaar. Het zal wennen zijn. En: dus nog even geduld oefenen, de komende maand moet daarvoor alles gereed komen. Vooralsnog blijft het dus behelpen, en voor ons kleine ‘kerkbestuur’ heel hard werken. Vol vertrouwen dat het goed komt, dat wel. En ook vertrouwend op ons aller geduld, begrip en uw bereidwillige medewerking. 

Houd moed, heb lief!

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 23 juli 2020

Door Daan Kraan op 22 juli, 2020 - 19:35

Zacharia 12:9 – 13:1

Op die dag zal Ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal Ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar Mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon. Op die dag zal men in Jeruzalem zo luid weeklagen als er in de vlakte van Megiddo wordt geweeklaagd om Hadad-Rimmon. Het hele land zal rouwen: de nakomelingen van David en die van Nathan, de nakomelingen van Levi en die van Simi, en alle overige families, elke familie afzonderlijk en de vrouwen steeds afzonderlijk van de mannen. Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.

 

Overweging

‘Op die dag.’ Als deze woorden klinken in een profetie is dat een teken dat de profetie verder wijst dan alleen de tijd waarin de schrijver en de onmiddellijke hoorders en lezers leven. Het is een heen-wijzing naar de Dag van de Heer, die komen zal. Het gaat over de laatste dingen. - Wat gebeurt er ‘op die dag’?

Jeruzalems’ belagers zullen definitief worden verslagen, uitgeroeid door de Heer.

Maar ook de Israëlieten zelf, het huis van David, en de inwoners van Jeruzalem, zullen veranderen: een geest van mededogen, inkeer, zich wenden tot de Heer.

Ze zullen weeklagen ‘over degene die ze hebben doorstoken’. Een bitter verdriet als het verdriet om een oudste zoon. Om wie dit gaat, staat in deze tekst niet geschreven. Hebben ze een leider omgebracht, in drift, van wie ze achteraf beseffen dat dit ten onrechte was? Je denkt onwillekeurig aan iemand als ‘de lijdende knecht des Heren’ uit de profetie van Jesaja.

Dagmeditatie 22 juli 2020

Door Daan Kraan op 21 juli, 2020 - 18:59

Zacharia 12: 1-8

Profetie. De woorden van de Heer over Israël.

Zo spreekt de Heer, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven: Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal Ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen. Op die dag – spreekt de Heer – maak Ik de paarden schichtig en zaai Ik paniek onder hun berijders. Terwijl Ik de paarden van de vijand verblind, zullen mijn ogen over het volk van Juda waken. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, dankzij de Heer van de hemelse machten, hun God. Op die dag maak Ik de stamhoofden van Juda tot een fakkel in een takkenbos, tot een vonk in een korenschoof, zodat de vlammen om zich heen grijpen en de omringende volken verzengen. Jeruzalem zal blijven staan waar het staat.

Eerst zal de Heer de dorpen van Juda de overwinning schenken, opdat de roem van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van de Judeeërs. Maar de Heer zal tegelijkertijd de inwoners van Jeruzalem steunen: de zwakste onder hen zal op die dag zo sterk zijn als David en het huis van David zal hen leiden alsof God zelf hen leidde, alsof er een engel van de Heer voor hen uitging.

 

Overweging

In de tijd van deze profetie, in de eeuwen voor de komst van Jezus Christus, heeft het volk Juda en ook de stad Jeruzalem veel te lijden van aanvallen van de omringende volken. Vaak wordt het land bezet, en bijna nooit is er vrede.

In zulke onzekere tijden kan de vraag opkomen waar nu de Heer is, die toch Heer is over hemel en aarde en die aan zijn volk zijn trouw heeft beloofd.

Opvragen dagmeditaties

Door Daan Kraan op 20 juli, 2020 - 21:31

Het is mogelijk om nog een dagmeditatie te ontvangen die Ds. R. Koopmans heeft geschreven, voordat hij met vakantie ging.

Als u of jij die wilt ontvangen, stuur dan uw of jouw verzoek toe aan het e-mailadres van Ds. R. Koopmans. Gebruik hiervoor het volgende e-mailadres:
ds.r.koopmans@home.nl

Let op, geef aan om welke dagmeditatie het gaat, door vermelding van de datum van betreffende dagmedtatie.
 

Dagmeditatie 21 juli 2020

Door Daan Kraan op 20 juli, 2020 - 19:04

Mattheüs 13: 47-58

‘Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. Hij zei hun:

‘Zo lijkt iedere Schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’

Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderstad en ga de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft Hij dit alles dan vandaan?’ Ze namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

 

Overweging

De gelijkenis van het sleepnet lijkt op die van het onkruid en de tarwe. In het koninkrijk van God wordt van alles bijeen gesleept, rijp en groen, goed en slecht. Wij kunnen dat nu nog niet onderscheiden, laat staan scheiden. Pas bij de voltooiing van deze wereld zal die scheiding worden voltrokken, en wel door de engelen. Engelen zijn geesten die de Heer dienen en alleen maar naar zijn wil kunnen handelen. Het is dus in goede handen.

Dagmeditatie 20 juli 2020

Door Daan Kraan op 19 juli, 2020 - 20:08

Mattheüs 13: 44-46

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij uiteindelijk een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

 

Overweging

Na het Evangeliegedeelte dat jl. zondagmorgen in de kerkdienst klonk, volgen nog deze verzen. Opnieuw ‘gelijkenissen van het koninkrijk’, korte verhaaltjes waarin Jezus zijn leerlingen en dus ook ons iets vertelt over waar het Koninkrijk van de hemel op lijkt.

Vandaag de gelijkenissen van de schat in de akker en van de kostbare parel.

In beide verhaaltjes wordt het koninkrijk van de hemel vergeleken met iets heel kostbaars dat wordt gevonden.

In het eerste verhaal, over de schat in de akker, gebeurt dat ‘vinden’ onverwachts. Je kunt het Koninkrijk soms bij verrassing aantreffen. Je was er niet eens naar op zoek. Bovendien: de schat van het Koninkrijk ligt verborgen in de akker. Verborgenheid is namelijk ook een kenmerk van het Koninkrijk. Het is niet altijd zomaar voorhanden, zomaar aan te wijzen. Om dat te begrijpen moeten we wel beseffen wat nu bedoeld wordt met ‘koninkrijk van de hemel’. Het is díe sfeer waarin God aan het werk is, ‘zoals in de hemel, zo ook op de aarde’. Je zou ook kunnen zeggen: ‘iets van God’. Dat is niet altijd aan te wijzen, zoals een aards koninkrijk. Het gebeurt vaak juist in het verborgene. En je treft het aan bij verrassing: ‘hier is God aan het werk!’.

Dagmeditatie 19 juli 2020

Door Daan Kraan op 18 juli, 2020 - 20:32

Romeinen 8: 18-26

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

 

Overweging

Dit mooie Bijbelgedeelte uit Romeinen 8 is de officiële Epistellezing (=brieflezing) van deze zondag. In de kerkdienst lezen we alleen uit profeten en evangelie; in deze dag-meditatie is mooi de ruimte voor wat de apostel Paulus ons te vertellen heeft.

Het lijden van deze tijd wordt door Paulus volstrekt serieus genomen. Toch is de luister die ons in de toekomst wordt geopenbaard veel groter. En dat is troost!

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04