Komende diensten

zo 29 nov, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Eerste adventszondag
zo 06 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
tweede adventszondag
zo 13 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
derde adventszondag

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

Update: Houd moed, heb lief!

Houd moed, heb lief

Al een paar weken leven we onder de nog wat scherpere maatregelen die de regering moest nemen. In onze Jozefkerkgemeenschap passen we ons schijnbaar moeiteloos aan. We zijn dankbaar dat we nog steeds kerkdiensten kunnen houden met nog zo’n dertig bezoekers. Het ontvangstcomité begeleidt de kerkgangers rustig naar hun plaats en na de dienst weer naar buiten. De kerkgangers houden zich prima aan de voorschriften.

Helaas mag er nog geen ‘gemeentezang’ zijn. Maar we zijn gezegend met een aantal mensen die zich hebben aangemeld als ‘zanger’, zodat wat anders ‘samenzang’ is nu uit enkele monden toch heel welluidend klinkt. Ook doen diverse mensen mee als ‘lezer’ van de Schriftlezingen, soms fysiek in de kerk, vaak ook via een filmpje. Complimenten en dank voor wie dit allemaal organiseert!

We missen intussen wel de ontmoeting, ook in het kringwerk. Het is een grote uitdaging om elkaar vast te houden, en om ook zelf het lijntje naar God en naar de kerk niet te verwaarlozen. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder persoonlijk en van ons samen. Probeer andere manieren te vinden om naar elkaar om te zien. 

Wij hebben nog altijd vertrouwen voor de toekomst. Momenteel lijkt het virus weer wat op zijn retour en berichten over een vaccin zijn ook hoopvol. En altijd hoort de Heer ons bidden. 

Dus houd moed, en heb lief! 

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 27 oktober 2020

Door Jacko Duker op 27 oktober, 2020 - 08:00

Nehemia 9: 1-17
Op de vierentwintigste dag van deze maand kwamen de Israëlieten weer bijeen. Ze vastten en waren gehuld in boetekleren, met stof op hun hoofd. De geboren Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen, en zij beleden schuld voor hun zonden en voor de wandaden van hun voorouders. Zo stonden ze daar, en gedurende een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de Heer, hun God, en nog eens een vierde deel van de dag beleden ze hun schuld en bogen ze zich neer voor de Heer, hun God. Op de verhoging van de Levieten stonden Jesua, Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Kenani, en met luide stem riepen zij de Heer, hun God, aan. De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Charsbneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: ‘Sta op, prijs de Heer, uw God, voor eeuwig en altijd:

“Moge uw luisterrijke naam, die vergeven is boven alle lof en roep, geprezen zijn. U alleen bent de Heer, U hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor U buigen de hemelse machten. U bent de Heer, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. U hebt gezien hoe zijn hart trouw bleef aan U, U hebt een verbond met hem gesloten en hem beloofd het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden, U bent rechtvaardig.

Dagmeditatie 26 oktober 2020

Door Jacko Duker op 26 oktober, 2020 - 08:00

Nehemia 8: 13-18
De volgende dag kwamen de priesters en de Levieten en alle familiehoofden van het volk samen bij Ezra, de schrijver, om zich te verdiepen in de bepalingen van de wet. 

In de wet die de Heer hun had opgelegd en die ze bij monde van Mozes hadden ontvangen, vonden ze opgetekend dat zij, de Israëlieten, tijdens een feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen, en dat ze in Jeruzalem en in alle andere steden het volgende bekend moesten maken: ‘Ga de bergen in en haal takken van de olijfboom, de oleaster, de mirte, de palm en andere loofbomen om er loofhutten mee te maken, zoals is voorgeschreven.’

De mensen gingen eropuit om takken te halen, en iedereen maakte een loofhut, op zijn dak of op zijn erf, en ook in de voorhoven van de tempel en op de pleinen voor de Waterpoort en de Efraïmpoort. De hele gemeenschap die uit de ballingschap was teruggekeerd maakte loofhutten en ging erin wonen. Dat hadden de Israëlieten vanaf de tijd van Jozua, de zoon van Nun, niet meer gedaan. De feestvreugde was groot. Iedere dag van het feest, van de eerste dag tot de laatste, werd er voorgelezen uit het boek van de wet van God. Zeven dagen vierden ze feest, en op de achtste dag was er een feestelijke samenkomst, zoals was voorgeschreven.

 

Overweging
Je kunt de wet voorgelezen krijgen, en helemaal horen, zoals het volk heeft gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat je ‘het dan wel weet’. Het is heel goed om je ook in de wet te verdiepen, en er zaken uit op te diepen die je eerst over het hoofd had gezien. Het zijn de priesters, de Levieten en de familiehoofden die zich aan deze taak wijden. 

En wat blijkt: er staan voorschriften in over een feest, dat al sinds de tijd van Jozua, dat is sinds de tijd van de intocht in het beloofde land, niet meer is gevierd.

Loofhutten. We vinden die voorschriften terug in Leviticus 23.

Overleg moderamen AK en wijkkerkenraad Jozefkerk 24 september 2020, in de Jozefkerk

Door Daan Kraan op 19 oktober, 2020 - 19:08

‘Kennen en horen' van de wijkgemeenten over het ‘Advies ontwikkelrichting inrichting Protestantse kerk Assen 2030’, stond op deze avond centraal.

Hoe kan de PKA over tien jaar nog kerk zijn, rekening houdend met ontwikkelingen als daar zijn “het emeritaat van enige predikanten op (kort) termijn, achteruitgang van het aantal leden binnen de PKA en welke kerkgebouwen blijven voor eredienstvieringen in stand”? In de afgelopen jaren zijn er inspiratiebijeenkomsten geweest waar gemeenteleden inhoudelijke ideeën naar voren konden brengen. Uit deze bijeenkomsten zijn drie kernwoorden naar voren gekomen: ‘Lef’, ‘Gods actualiteit voor de stad’ en ‘Krachten bundelen’.

Gerard Schoep gaf een toelichting op het advies. De eerder in het leven geroepen commissie Gebouwen en de commissie Predikanten zijn samengevoegd en hebben één advies opgesteld. In de werkgroep waren vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten en het College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigd.

In het advies wordt in tien jaar toegewerkt naar een levensvatbare PKA in 2030. Het betreft hier een advies, rekening houdend met een ledendaling van ongeveer 3%. Minder leden betekent automatisch ook minder inkomsten. Het uitgangspunt van de commissie is een gezonde exploitatie en een levensvatbare gemeenschap in 2030 voor de PKA te realiseren, rekening houdend met de bovenstaande factoren.

Adviezen PKA 2030

Er zijn nu drie wijkgemeenten, ieder met een eigen ‘geloofskleur’. Deze verscheidenheid moet er zijn en blijven, maar ze kunnen wel gaan veranderen. Ook wordt bekeken of het zinvol en haalbaar is om uit te gaan van één kerkenraad.

Daarnaast wordt ingezoomd op de personele bezetting van functies als daar zijn, predikanten, kerkelijk werkers, diaconale werkers, een stadspredikant, ouderenpredikant en de kerkelijk werker voor jeugd en middengroepen.

Kerkgebouwen

Kerkdiensten vanuit de Jozefkerk

Door Jacko Duker op 15 oktober, 2020 - 19:05

De huidige omstandigheden rondom de Corona maatregelingen vraagt wederom offers van ons allen. De ene tak wordt snoeihard geraakt de andere tak krijgt beperkingen maar de maatschappij wordt beetje bij beetje stilgezet. Op reis gaan met z’n allen wordt beperkt. De kerkgang daar is (nog) ruimte voor dankzij een wettelijk grondrecht. 

We staan voor de volgende vragen: Nemen wij de ruimte in om dit grondrecht te gebruiken? Komen we samen met 30 kerkgangers om de eredienst voort te zetten? 

Houden we op deze manier de lofzang gaande in de stilte van de kerk? Of klinkt onze stem juist harmonieuzer vanuit de huiskamer?

 

Weet wel: de kerk houdt elke zondag haar online-viering! De verkondiging komt bij u thuis, en we vinden zo een breed gehoor.

Vier en zing bewust thuis met ons mee. Of kies er bewust voor om stil mee te vieren in de kerk. Aan jou de keus.

Wanneer je kiest voor de kerkgang, laat dit een verantwoordelijke (eigen) keuze zijn.

Als je komen wilt, meld je vooraf aan (via de website) en vergeet je mondkapje niet. 

Blijf vooral thuis als je twijfelt over jouw eigen gezondheid en daarmee ieders gezondheid!

 

Kerkenraad Jozefkerk

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04