Komende diensten

zo 29 nov, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Eerste adventszondag
zo 06 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
tweede adventszondag
zo 13 dec, 10:00 Ds. Ron Koopmans
derde adventszondag

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

Update: Houd moed, heb lief!

Houd moed, heb lief

Al een paar weken leven we onder de nog wat scherpere maatregelen die de regering moest nemen. In onze Jozefkerkgemeenschap passen we ons schijnbaar moeiteloos aan. We zijn dankbaar dat we nog steeds kerkdiensten kunnen houden met nog zo’n dertig bezoekers. Het ontvangstcomité begeleidt de kerkgangers rustig naar hun plaats en na de dienst weer naar buiten. De kerkgangers houden zich prima aan de voorschriften.

Helaas mag er nog geen ‘gemeentezang’ zijn. Maar we zijn gezegend met een aantal mensen die zich hebben aangemeld als ‘zanger’, zodat wat anders ‘samenzang’ is nu uit enkele monden toch heel welluidend klinkt. Ook doen diverse mensen mee als ‘lezer’ van de Schriftlezingen, soms fysiek in de kerk, vaak ook via een filmpje. Complimenten en dank voor wie dit allemaal organiseert!

We missen intussen wel de ontmoeting, ook in het kringwerk. Het is een grote uitdaging om elkaar vast te houden, en om ook zelf het lijntje naar God en naar de kerk niet te verwaarlozen. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder persoonlijk en van ons samen. Probeer andere manieren te vinden om naar elkaar om te zien. 

Wij hebben nog altijd vertrouwen voor de toekomst. Momenteel lijkt het virus weer wat op zijn retour en berichten over een vaccin zijn ook hoopvol. En altijd hoort de Heer ons bidden. 

Dus houd moed, en heb lief! 

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 5 november 2020

Door Daan Kraan op 5 november, 2020 - 08:00

Mattheüs 23: 13-24

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.

Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.” Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Zo zeggen jullie ook: “Wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan die eed gebonden.” Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde: de offergave of het altaar dat de offergave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij Hem die daarop gezeten is.

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit de drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.

 

Overweging

Het is niet bekend of de schriftgeleerden en farizeeën, over wie Jezus deze wee-spreuken uitroept, ook nog aanwezig zijn te midden van de mensenmenigte die toehoort. Maar het zal wel. Wanneer ze het niet horen, heeft het immers weinig zin.

De woorden van Jezus zijn niet mals.

Dagmeditatie 4 november 2020

Door Daan Kraan op 4 november, 2020 - 08:00

Psalm 67

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

God, wees ons genadig en zegen ons,

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,

dan zal met op aarde uw weg leren kennen,

in heel de wereld uw reddende kracht.

Dat de volken U loven, God, dat alle volken U loven.

Laten de naties juichen van vreugde,

want U bestuurt de volken rechtvaardig

en regeert over de landen op aarde.

Dat de volken U loven, God, dat alle volken U loven.

De aarde heeft een rijke oogst gegeven,

God, onze God, zegent ons.

Moge God ons blijven zegenen,

zodat men ontzag voor Hem heeft

tot aan de einden der aarde.

 

Overweging

Vandaag is het ‘Dankdag voor gewas en arbeid’.

Afgelopen zondag vierden wij in onze kerk de ‘Dankdienst voor de oogst’, oftewel de ‘Oogstdienst’. Ook toen dankten wij de Heer voor al het goede dat Hij ons geschonken heeft. En we begonnen de dienst met het zingen uit bovenstaande Psalm 67: ‘De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons’.

Zo beleven we dat, ondanks de moeilijke tijd die we met elkaar doormaken.

Maar deze psalm is behalve een danklied ook tegelijk een gebed om zegen. Dat zie je aan het begin: ‘God, wees ons genadig en zegen ons’, en aan het einde: ‘Moge God ons blijven zegenen.’

Het vragen om zegen lijkt een beetje op zichzelf gericht. Is het niet zelfzuchtig, egoïstisch om de Heer, wanneer Hij je zo rijk gezegend heeft, opnieuw om een zegen te vragen? Is het dan nooit genoeg?

Dat hoeft niet. Wanneer je de psalm goed leest, dan wordt de zegen niet puur voor het volk zelf gevraagd. De blik is veel wijder, die is gericht op heel de aarde, en op alle volken.

Vrije collecte zondag 15 november

Door Daan Kraan op 3 november, 2020 - 20:54

De vrije collecte in deze dienst is bestemd voor het Hospice Het Alteveer, een Bijna Thuis Huis voor Noord- en Midden-Drenthe.

Het Alteveer is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn en ligt in een rustige woonbuurt bij het centrum van Assen. Het hospice biedt persoonlijke zorg in een rustige en huiselijke sfeer. Net als thuis, kunnen familie en vrienden hun zorg en aandacht blijven geven. Als het nodig is, nemen vrijwilligers en professionele zorgverleners het van hen over.

Ook in de laatste fase van het leven is er ruimte voor rust en persoonlijke aandacht. Op dit moment zijn er plannen voor nieuwbouw aan de rand van Peelo om de noodzakelijk geworden uitbreiding te kunnen realiseren. Binnen de totale kosten van de nieuwbouw is nog een flink gat te dichten. Hiervoor willen we graag uw aandacht vragen en u oproepen een gift over te maken via de scipio-app of op bankrekeningnummer NL96 RABO 0310 1235 26 o.v.v. Hospice Het Alteveer Assen. Hartelijk dank daarvoor!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.hospice-assen.nl
De diaconie

Dagmeditatie 3 november 2020

Door Daan Kraan op 3 november, 2020 - 08:00

Mattheüs 23: 1-12

Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen, en zei: ‘De Schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar, maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

 

Overweging

Nadat Hij de gesprekken met de mede-Schriftgeleerden heeft afgerond, richt Jezus zich tot de menigte van mensen die zich om Hem heen verzameld heeft, en tot zijn leerlingen. En in zijn woorden zit een scherp oordeel over diezelfde Schriftgeleerden en farizeeën.

Hun positie is respectabel: zij zitten ‘op de stoel van Mozes’, dat wil zeggen dat zij het recht en de taak hebben om de wet van Mozes aan de mensen uit te leggen.

Het is goed als de mensen zich daaraan houden.

Met de leer van de Schriftgeleerden zit het dus wel goed.

Dagmeditatie 2 november 2020

Door Daan Kraan op 2 november, 2020 - 08:00

Mattheüs 22: 34-46

Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Nu de farizeeën om Hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: ‘Wat denkt u over de Messias? Van wie is Hij een zoon?’ ‘Van David’, antwoordden ze. Jezus vroeg: ‘Hoe kan David Hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: “De Heer sprak tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” Als David Hem dus Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ En niemand was in staat Hem een antwoord te geven, noch durfde iemand Hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

 

Overweging

Jezus heeft de sadduceeën tot zwijgen gebracht. U weet nog wel, dat ging over de opstanding, waar de sadduceeën niet in geloofden.

Maar nu zien de farizeeën hun kans. Ook zij willen Jezus in hun val lokken, ‘op de proef stellen’: is Hij wel zuiver op de graat? Is er niet een mogelijkheid om Hem tot zwijgen te brengen en misschien zelfs aan te klagen wegens een of ander?

Oogstdienst “Een goede oogst”, 01 november 2020

Door Daan Kraan op 1 november, 2020 - 14:33

Tijdens oogstdiensten in het (recente) verleden, stonden veel fruitbakjes, gemaakt door de diaconie soms met de hulp van kerkjongeren, op het podium van de Jozefkerk opgesteld.

Deze fruitbakjes waren dan bestemd voor o.a. aan huis gebonden mensen, zieken en oude gemeenteleden. Hoe anders was nu de invulling van de oogstdienst van zondag 01 november.

Fruitbakjes waren niet in de kerk aanwezig tijdens de dienst, ze waren er helemaal niet zelfs. In plaats van fruitbakjes had de diaconie een andere manier gekozen om een boodschap van God bij de mensen te laten bezorgen. Een boodschap van dankbaarheid in de vorm van een kaartje, waarmee Gods schepping ons steeds weer zegent. Zo blijven we toch als kerk en Gods gemeente, met elkaar verbonden.

De oogstdienst van vandaag, had ook te maken met het feit dat we dankbaar zijn, dat een aantal mensen, opnieuw, “ja” zeiden om in Gods wijngaard te kunnen werken, als dan niet in een officieel ambt.

De oogstdienst van vandaag kunt u terug zien via de link https://www.youtube.com/watch?v=75vgqaoFn7g.

Op de foto, het kaartje dat is toegezonden aan alle gemeenteleden van onze kerk.

 

 

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04