Komende diensten

zo 28 feb, 10:00 ds. Gerrit J. Gardenier
Ochtenddienst
zo 07 mrt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
wo 10 mrt, 19:30 Ds. Ron Koopmans
Biddag voor gewas en arbeid

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

 

 

Dagmeditatie 5 februari 2021

Door Daan Kraan op 5 februari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 20: 10-22

Voordat u een stad aanvalt, moet u eerst een vredesregeling aanbieden. Als men op het voorstel ingaat en de poorten voor u opent, moeten alle inwoners van de stad tot herendienst worden gedwongen. Als ze echter geen vrede willen sluiten en liever de strijd met u aangaan, en de Heer, uw God, u de belegerde stad in handen geeft, moet u alle mannelijke inwoners ter dood brengen. Maar de vrouwen en kinderen en het vee en alles wat er aan goederen in de stad is mag u buitmaken. U mag van de buit eten wat u wilt, want u krijgt het van de Heer, uw God.

Zo moet u te werk gaan bij de steden die op grote afstand van u liggen, buiten het gebied dat u nu gaat veroveren.

Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de Heer, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de Heer, uw God, u heeft opgedragen, om te voorkomen dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen van hen overneemt, waardoor u tegen de Heer, uw God, zou zondigen.

Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms een mens, dat u tegen hem moet strijden? Alleen de bomen waarvan u weet dat ze geen vruchten geven, mag u vernietigen of omhakken om ze te gebruiken voor de belegering van de stad waarmee u in oorlog bent.

 

Overweging

Teksten als deze zijn voor moderne mensen een groot struikelblok. We vinden het moeilijk om te geloven in, dat wil zeggen: om ons toe te vertrouwen aan een God die zijn volk zulke dingen beveelt: al de volken die in het beloofde land wonen uit te roeien. We noemen het genocide en naar huidige maatstaven is dat waarschijnlijk ook terecht.

Dagmeditatie 4 februari 2021

Door Daan Kraan op 4 februari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 20: 1-9

Als u ten strijde trekt tegen de vijand en u stuit op een overmacht, met paarden en strijdwagens, wees dan niet bang, want de Heer, uw God, die u uit Egypte heeft weggeleid, staat u bij.

Voor het tot een treffen komt, moet de priester naar voren treden en het krijgsvolk zo toespreken:

‘Luister, Israël. Vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig, laat u niet afschrikken en wees niet bang voor hem: de Heer, uw God, gaat met u mee, Hij is het die de strijd voor u voert tegen de vijand; Hij schenkt u de overwinning.’

Daarna krijgen de schrijvers het woord: ‘Wie net een huis heeft gebouwd en het nog niet in gebruik heeft kunnen nemen, mag naar huis terugkeren; anders neemt een ander het in gebruik als hij in de strijd sneuvelt. Wie een wijngaard heeft geplant en nog niet zelf de eerste druiven heeft kunnen plukken, mag naar huis terugkeren; anders plukt een ander die als hij in de strijd sneuvelt. Ook wie een bruid heeft maar haar nog niet heeft kunnen huwen, mag naar huis terugkeren; anders huwt een ander haar als hij in de strijd sneuvelt.’

Verder moeten ze tegen het krijgsvolk zeggen: ‘Wie bang is, wie het aan moed ontbreekt, mag naar huis terugkeren; anders verliezen de anderen misschien ook de moed.’ als al deze dingen gezegd zijn, moeten ze officieren over de manschappen aanstellen.

 

Overweging

De Israëlieten hadden geen ‘beroepsleger’. Gebruikelijk was dat alle weerbare mannen geacht werden mee ten strijde te trekken.

Maar de woorden die hier aan deze ‘dienstplicht’ worden gewijd, zijn ook in onze ogen weer zeer barmhartig. Er wordt rekening gehouden met de mens. God en mens zijn geen concurrenten, zo blijkt maar weer.

Bij een overmacht met paarden en strijdwagens (Israël beschikt daar niet over!): is de boodschap: wees niet bang, want de Heer staat u bij.

Dagmeditatie 3 februari 2021

Door Daan Kraan op 3 februari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 19: 11-21

Als echter iemand een ander uit haat en met voorbedachten rade doodt, en dan naar een van die steden uitwijkt, moeten de oudsten van zijn stad hem daar laten ophalen en hem aan de bloedwreker uitleveren. Wees daarin onverbiddelijk. Zo bevrijdt u zich van de bloedschuld die op Israël rust, en u zult er wél bij varen.

U mag in het gebied dat de Heer, uw God, u toewijst in het land dat Hij u in bezit geeft, de stenen die al generaties lang andermans grond begrenzen, niet verplaatsen.

Eén enkel getuigenis dat iemand een overtreding heeft begaan of een misdrijf of wat dan ook, is niet geldig. Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van ten minste twee getuigen. Als een getuige tracht een ander ten val te brengen door een leugenachtige verklaring over hem af te leggen, dan moeten de twee partijen in het geding samen voor de Heer verschijnen, voor de priesters en de rechters die op dat moment in functie zijn. De rechters moeten de zaak zorgvuldig onderzoeken. Als blijkt dat de getuige heeft gelogen en een vals getuigenis heeft afgelegd, dan moet u hem de straf opleggen die hij de ander had toebedacht. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. De anderen moeten daardoor worden afgeschrikt, zodat dergelijke wandaden zich niet herhalen. Heb geen medelijden en eis een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet.

 

Overweging

De voorschriften die het volk Israël meekrijgt voor het wonen in het beloofde land, zijn een mengsel van rechtvaardigheid en barmhartigheid.

De Heer wil hoe dan ook dat er recht wordt gedaan. Daarvan vinden we hier weer een paar treffende voorbeelden.

Dagmeditatie 2 februari 2021

Door Daan Kraan op 2 februari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 19: 1-10

Wanneer de Heer, uw God, de volken in het land dat Hij u zal geven heeft uitgeroeid, en u hun land in bezit hebt genomen en in hun steden en hun huizen bent gaan wonen, dan moet u in dat land drie steden aanwijzen als vrijplaats. Stel de afmetingen vast van het gehele gebied dat u van de Heer, uw God, krijgt, en verdeel het land in drieën, zodat iedereen die iemand heeft gedood een plaats heeft waarheen hij kan uitwijken. Het recht om daarheen te vluchten en zo het eigen leven te redden is voorbehouden aan degene die per ongeluk iemand heeft gedood, zonder hem ooit te hebben gehaat. Iemand die bijvoorbeeld samen met een ander hout gaat hakken in het bos en zijn bijl zwaait om een boom te vellen, waarbij het blad van de steel schiet en de ander dodelijk treft, kan zijn leven redden als hij naar een van die steden kan uitwijken. Op die manier wordt voorkomen dat hij, omdat de afstand naar de vrijplaats te groot is, wordt ingehaald en gedood door de bloedwreker die hem belust op wraak achtervolgt; zo’n wraakneming zou ook niet terecht zijn, want hij had zijn slachtoffer nooit gehaat. Daarom draag ik u op drie steden aan te wijzen.

En wanneer de Heer, uw God, uw grondgebied uitbreidt, zoals Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, en u heel het land geeft dat Hij hun heeft toegezegd – als u tenminste alle geboden die ik u vandaag geef strikt naleeft, de Heer, uw God, liefhebt en altijd de weg volgt die Hij wijst – dan moet u nog drie andere steden aanwijzen. Dan hoeft er in het land dat de Heer u toekent geen onschuldig bloed te vloeien, en laadt u geen schuld op u.

 

Overweging

Mozes komt in deze hoofdstukken, zo vlak voor het binnengaan in het beloofde land, met een reeks van voorschriften die betrekking hebben op leven en dood.

Waarachtig niet de onbelangrijkste voorschriften!

Dagmeditatie 1 februari 2021

Door Daan Kraan op 1 februari, 2021 - 08:00

Psalm 87

Van de Korachieten, een psalm, een lied.

Boven alle steden van Jakob heeft de Heer de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken, stad van God.

‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen,.Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.’

Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

Bij de namen van de volken schrijft de Heer: ‘Dit volk is hier geboren’. En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

 

Overweging

Een mooie psalm, Psalm 87. We zingen hem graag, vooral ook in doopdiensten.

Waarom in doopdiensten? Dat zal hieronder wel duidelijk worden. De psalm begint met een lof op Sion, op Jeruzalem, op stad en tempel.

De Heer heeft Sions poorten lief bóven alle steden van Jakob.

Sion heeft de positie van een uitverkorene. De Heer heeft weliswaar alle steden van Jakob/Israël lief, maar Sion nog het meest! Van Sion wordt met lof gesproken.

Is dat nu iets om jaloers op te worden? Ja, sterker nog leeft déze vraag: pást het de Heer eigenlijk wel, om zo’n voorkeur te hebben voor één stad? En zou je in het verlengde kunnen vragen: past het God wel om zo’n voorkeur te hebben voor één volk, voor Israël? Moet Hij niet álle mensen op gelijke wijze liefhebben?

Mensen van vandaag hebben het er meestal wel een beetje moeilijk mee. We begrijpen die voorkeur van de Heer niet.

Maar Gods liefde is niet éénkennig. Hij kiest Israël uit, met het oog op alle volken. Hij roept Israël tot zijn dienst, námens alle volken. Hij heeft haar lief, en in haar alle volken van de wereld. Hij zegent Israël, opdat het tot een zegen zal zijn voor anderen.

Dagmeditatie 31 januari 2021

Door Daan Kraan op 31 januari, 2021 - 08:00

Deuteronomium 18: 14-22

Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de Heer, uw God, dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.

U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.’ De Heer heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal Ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat Ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’

Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de Heer komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de Heer geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt.

Overweging

Als het luisteren naar wolkenschouwers en waarzeggers en het oproepen van geesten van doden niet mag, dan kan de vraag opkomen: hoe kunnen we dán zicht krijgen op wat in onze situatie geboden is? Wie zal ons helderheid verschaffen?

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04