Komende diensten

zo 27 sep, 10:00 Ds. Verbeek
Online kerkdienst met beperkte toegang voor kerkgangers
zo 04 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 11 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Houd moed, heb lief!

We verkeren in een moeilijke periode, ook als kerk, als wijkgemeente. In het begin van Corona was alles duidelijk: alles werd afgelast en er kon weinig meer dan online-diensten met enkele aanwezigen. Nu er soms wat hoop is op verandering, en hier en daar men de teugels laat vieren en weer begint met live-kerkdiensten etc., komt de onrust: wanneer mogen wij weer naar de kerk? Komen er weer koffie-ochtenden? Mogen we als band weer repeteren in de kerk? Hoe staat het met de komst van een nieuwe predikant? Deze vragen kom ik tegen in de gemeente, en ontvangen we ook als kerkenraad. We hebben ze zelf ook.

Weet dat we bezig zijn, druk bezig zijn. Een gebruiksplan dat verantwoord gebruik van de Jozefkerk garandeert is in concept gereed. We streven ernaar om rond begin oktober weer mensen uit te nodigen naar de kerkdiensten. Ook zal dan duidelijk zijn welke activiteiten weer mogelijk zijn en hoe, en welke niet. U zult dan ook een anders ingericht kerkgebouw terugvinden, met nieuwe stoelen in plaats van de oude stoelen en banken. En die nieuwe stoelen op ruime afstand van elkaar. Het zal wennen zijn. En: dus nog even geduld oefenen, de komende maand moet daarvoor alles gereed komen. Vooralsnog blijft het dus behelpen, en voor ons kleine ‘kerkbestuur’ heel hard werken. Vol vertrouwen dat het goed komt, dat wel. En ook vertrouwend op ons aller geduld, begrip en uw bereidwillige medewerking. 

Houd moed, heb lief!

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 8 september 2020

Door Daan Kraan op 8 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 19: 1-9

Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet Hij Galilea en ging Hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En Hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Toen vroegen ze Hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.'

 

Overweging

Op weg naar Judea, langs de overkant van de Jordaan, ontmoet Jezus weer van alles. Allereerst de menigte van mensen die van Hem genezing verlangt, en ze ontvangen die.

Maar dan ook farizeeën, trouwe wetsgeleerden, die Jezus niet vertrouwen. Ze gaan met Hem in gesprek over zaken van de geloofspraktijk. Dat is onder Joden niet ongewoon, zelfs zeer gebruikelijk. Maar dan moet het wel een open gesprek zijn, zonder dubbele agenda, waarbij de bijbelgeleerden hun visie op de zaak open naast elkaar neer kunnen leggen. Dat is hier niet het geval. De dubbele agenda van de farizeeën is, dat ze Jezus in de val willen lokken, op de proef willen stellen: is Hij wel zuiver op de graad? En zo niet, dan hebben ze iets om Hem aan te klagen.

De vraag die ze stellen is een middel dáártoe. Toch gaat Jezus er serieus op in.

Dagmeditatie 7 september 2020

Door Jacko Duker op 7 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 18: 21-35

Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’
Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. 
Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 
Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 

Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen”. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 

Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 

Dagmeditatie 6 september 2020

Door Jacko Duker op 6 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 18: 10-20
Waak ervoor maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal Hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: Hij wil niet dat één van deze geringen verloren gaat.

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.

Overweging
Jezus heeft een kind in het midden gezet, toen de leerlingen Hem vroegen wie het grootste is in het koninkrijk van de hemel. Het kind is beeld van de geringe mens. Die heeft Gods bijzondere aandacht. Een geringe mens mag niet misleid worden, en ook niet veracht.

Dagmeditatie 5 september 2020

Door Daan Kraan op 5 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 18: 1-9

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’

Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Wie één van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet! En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg; je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.

 

Overweging

Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?

Je zou dat zo kunnen vertalen: waar gaat het nu ten diepste om in de nieuwe wereld van God?

Nu, dat vergt een radicale omslag van denken. Een radicale ommekeer van de verhoudingen zoals die in déze wereld gebruikelijk zijn.

Jezus zet een kind neer in het midden van zijn kring van leerlingen.

‘Als je niet verandert en wordt als een kind, zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.’

Hiervan zijn al veel uitleggingen gegeven, en ik pretendeer niet de beste te weten.

Dagmeditatie 4 september 2020

Door Daan Kraan op 4 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 17: 24-27

Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: ‘Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af?’ Hij antwoordde: ‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: ‘Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?’ Op zijn antwoord: ‘Van anderen’, zei Jezus tegen hem: ‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten: ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.

 

 

Overweging

Regelmatig zie ik, naast alle verhevenheid, humor in de Schrift.

Het is me toch even wat, dat Jezus geconfronteerd wordt met de tempelbelasting.

Hij moet wel denken: ‘verdorie, moet Ik nu betalen aan degenen die het op mijn leven hebben voorzien?’

Maar Jezus gaat er op meesterlijke wijze mee om. En de manier waarop er uiteindelijk betaald gaat worden is natuurlijk helemaal een grote grap. Met een diepe lading trouwens, maar die moet je wìllen zien.

Het begint ermee dat Petrus onderweg met de tempelschuld wordt geconfronteerd. Alsof een incassobureau je wijst op een nog openstaande rekening.

En de suggestie in de vraag is rauw: ‘je meester betaalt zeker niet?’ – Jezus lijkt nu al bekend te staan als een soort revolutionair, die het met de kerkbelasting zo nauw niet neemt… ‘Zeker wèl!’ pareert Petrus.

Thuisgekomen heeft Jezus meteen door wat er aan schort. En legt Petrus een vraag voor. Een vraag die het betalen van tempelbelasting nóg absurder doet lijken.

Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting: van hun eigen kinderen of van anderen? – Van anderen natuurlijk…!

Vrije collecte

Door Daan Kraan op 3 september, 2020 - 10:52

In de dienst van zondag 13 september is de vrije collecte bestemd voor De Voedselbank Hart van Drenthe.

Zij voorziet wekelijks ca. 450 huishoudens in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo van voedselpakketten. Op 7 uitgiftepunten in Aa & Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo met 10 uitgiftemomenten, kunnen onze klanten wekelijks hun pakketten ophalen. Met meer dan 130 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen. En daar hebben ze uw financiële hulp hard bij nodig.

Meer informatie is te vinden op hun website: https://voedselbankhvd.nl
U kunt op bankrekeningnummer IBAN NL26RABO0107973197 rechtstreeks geld overmaken.

De diaconie.

 

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04