Komende diensten

zo 27 sep, 10:00 Ds. Verbeek
Online kerkdienst met beperkte toegang voor kerkgangers
zo 04 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 11 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Houd moed, heb lief!

We verkeren in een moeilijke periode, ook als kerk, als wijkgemeente. In het begin van Corona was alles duidelijk: alles werd afgelast en er kon weinig meer dan online-diensten met enkele aanwezigen. Nu er soms wat hoop is op verandering, en hier en daar men de teugels laat vieren en weer begint met live-kerkdiensten etc., komt de onrust: wanneer mogen wij weer naar de kerk? Komen er weer koffie-ochtenden? Mogen we als band weer repeteren in de kerk? Hoe staat het met de komst van een nieuwe predikant? Deze vragen kom ik tegen in de gemeente, en ontvangen we ook als kerkenraad. We hebben ze zelf ook.

Weet dat we bezig zijn, druk bezig zijn. Een gebruiksplan dat verantwoord gebruik van de Jozefkerk garandeert is in concept gereed. We streven ernaar om rond begin oktober weer mensen uit te nodigen naar de kerkdiensten. Ook zal dan duidelijk zijn welke activiteiten weer mogelijk zijn en hoe, en welke niet. U zult dan ook een anders ingericht kerkgebouw terugvinden, met nieuwe stoelen in plaats van de oude stoelen en banken. En die nieuwe stoelen op ruime afstand van elkaar. Het zal wennen zijn. En: dus nog even geduld oefenen, de komende maand moet daarvoor alles gereed komen. Vooralsnog blijft het dus behelpen, en voor ons kleine ‘kerkbestuur’ heel hard werken. Vol vertrouwen dat het goed komt, dat wel. En ook vertrouwend op ons aller geduld, begrip en uw bereidwillige medewerking. 

Houd moed, heb lief!

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 13 september 2020

Door Daan Kraan op 13 september, 2020 - 08:00

Exodus 32: 1-14

Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ Aäron antwoordde: ‘Neem van uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren.

Dagmeditatie 12 september 2020

Door Daan Kraan op 12 september, 2020 - 08:00

Exodus 31

De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel Ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb Ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe Ik opdracht heb gegeven: de ontmoetingstent, de ark voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, alle voorwerpen voor de tent, de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de lampenstandaard van zuiver goud en de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het gerei, het wasbekken, het onderstel ervan, de ambtsgewaden, de heilige kleding voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen, de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals Ik het je heb opgedragen.’

Dagmeditatie 11 september 2020

Door Daan Kraan op 11 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 19: 23-30

Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’

Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

 

Overweging

De hevige ontzetting bij de leerlingen kunnen we ons wel voorstellen. ‘Wie kan dán nog gered worden?!!’

Als een rijke moeilijker Gods koninkrijk binnengaat dan een kameel door het oog van een naald…. dan is dat dus onmogelijk.

En veel mensen zijn rijk…!

De reactie van Jezus op de vraag van de jongeman, gisteren: ‘wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ was: ‘ga heen, verkoop alles wat je hebt, verdeel de opbrengst onder de armen en kom hier, volg Mij.’ Wij konden dat nog zien als een goede les voor deze jongeman, die toch wel teveel van zichzelf vroeg.

Maar nu maakt Jezus het algemeen, voor een ieder die rijk is.

Dagmeditatie 10 september 2020

Door Daan Kraan op 10 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 19: 16-22

Nu kwam er iemand naar Jezus toe me de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je Me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’

‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’ Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

 

Overweging

Iemand komt naar Jezus toe. Het is, zoals we verderop ontdekken, een jongeman.

Jonge mensen kunnen nogal eens vol van idealen zitten. Ze hebben grootse verwachtingen van het leven, en daarbij soms ook nogal eens grootse verwachtingen van zichzelf. Zíj zullen het maken! Zij zullen eens laten zien dat het anders, beter kan! Zij zullen de wereld versteld laten staan!

De bedoeling is goed, ook van deze jongeman. Hij vraagt oprecht aan Jezus: ‘wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Dat hij vraagt naar het eeuwige leven, dat is een leven-met-God, is in hem te prijzen.

Wat Jezus vervolgens doet in zijn antwoorden, is proberen deze jonge mens weer met zijn beide benen op de grond te krijgen.

Allereerst met zijn vraag naar het goede. Dat is nog niet zo eenvoudig. Er is er maar één die goed is. Jezus doelt op de Heer, de Vader in de hemel die ons ook de geboden gaf.

‘Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.’

Dagmeditatie 9 september 2020

Door Daan Kraan op 9 september, 2020 - 08:00

Mattheüs 19: 10-15

Hierop zeiden zijn leerlingen: ‘Als het met een verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen.’ Hij zei tegen hen: ‘Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is: er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!’

Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

 

Overweging

De leerlingen van Jezus schrikken terug van Jezus’ radicale woorden over het huwelijk in het licht van Gods Koninkrijk. Het is onontbindbaar.. Ze reageren: als trouwen zúlke consequenties heeft, dan kun je er maar beter niet aan beginnen!

Een heel menselijke reactie. Bezint eer ge begint!

Je zou wensen dat meer mensen de hoogte en de diepte van de trouwbelofte zouden beseffen wanneer ze in het huwelijksbootje stappen…

Maar zover wil Jezus nu ook weer niet gaan. Hij komt wel met wat voorbeelden van mensen die besluiten niet te trouwen. Deze mensen hebben overwegingen die een ander niet zomaar kan begrijpen. Het is een geheimenis.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04