Komende diensten

zo 27 sep, 10:00 Ds. Anton Verbeek
Online kerkdienst met beperkte toegang voor kerkgangers
zo 04 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
zo 11 okt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Houd moed, heb lief!

We verkeren in een moeilijke periode, ook als kerk, als wijkgemeente. In het begin van Corona was alles duidelijk: alles werd afgelast en er kon weinig meer dan online-diensten met enkele aanwezigen. Nu er soms wat hoop is op verandering, en hier en daar men de teugels laat vieren en weer begint met live-kerkdiensten etc., komt de onrust: wanneer mogen wij weer naar de kerk? Komen er weer koffie-ochtenden? Mogen we als band weer repeteren in de kerk? Hoe staat het met de komst van een nieuwe predikant? Deze vragen kom ik tegen in de gemeente, en ontvangen we ook als kerkenraad. We hebben ze zelf ook.

Weet dat we bezig zijn, druk bezig zijn. Een gebruiksplan dat verantwoord gebruik van de Jozefkerk garandeert is in concept gereed. We streven ernaar om rond begin oktober weer mensen uit te nodigen naar de kerkdiensten. Ook zal dan duidelijk zijn welke activiteiten weer mogelijk zijn en hoe, en welke niet. U zult dan ook een anders ingericht kerkgebouw terugvinden, met nieuwe stoelen in plaats van de oude stoelen en banken. En die nieuwe stoelen op ruime afstand van elkaar. Het zal wennen zijn. En: dus nog even geduld oefenen, de komende maand moet daarvoor alles gereed komen. Vooralsnog blijft het dus behelpen, en voor ons kleine ‘kerkbestuur’ heel hard werken. Vol vertrouwen dat het goed komt, dat wel. En ook vertrouwend op ons aller geduld, begrip en uw bereidwillige medewerking. 

Houd moed, heb lief!

Ron Koopmans, predikant

Dagmeditatie 24 september 2020

Door Daan Kraan op 24 september, 2020 - 08:00

Daniël 2: 36-49

‘Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent: U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en macht, kracht en eer heeft verleend, aan wiens hand Hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie Hij heerschappij heeft geschonken over allen – u bent dat hoofd van goud! Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’

Dagmeditatie 22 september 2020

Door Daan Kraan op 22 september, 2020 - 08:00

Daniël 2: 13-23

Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniël en zijn vrienden gevaar. Daarom wendde Daniël zich discreet en tactvol tot Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen van Babylonië moest doden. Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning: ‘Waarom heeft de koning zo’n wreed bevel uitgevaardigd?’ Daarop legde Arjoch hem de zaak uit. Daniël ging naar de koning en vroeg hem respijt, opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Chananja, Misaël en Azarja op de hoogte en vroeg hun de God van de hemel te smeken zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonië ter dood zouden worden gebracht.

Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. Hij zei:

‘Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem. U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want U hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij U hebben afgesmeekt, U hebt ons laten weten wat de koning verontrust.’

 

Overweging

Daniël is niet iemand die de zaken maar over zich heen laat komen.

Als hij verneemt welke wrede plannen de koning heeft in de richting van de wijzen, aarzelt hij niet om te weten te komen wat hier achter zit. Met het stellen van zijn vraag aan de commandant van de koninklijke lijfwacht brengt hij zichzelf in gevaar, en ook met het verzoek aan de koning om respijt. Maar het gelukt.

Dagmeditatie 21 september 2020

Door Daan Kraan op 21 september, 2020 - 08:00

Daniël 2: 1-12

In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zo verontrustte, dat hij de slaap niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen: ‘Ik heb een droom gehad die mij verontrust, daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb.’ De Chaldeeën zeiden tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren uw droom, dan zullen wij hem verklaren.’ Toen zei de koning tegen de Chaldeeën: ‘Mijn besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent, laat ik u in stukken hakken en zal ik uw huizen in puin leggen. Voldoet u aan mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent.’ Zij antwoordden nogmaals: ‘Laat de koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren.’ Daarop zei de koning: ‘Ik weet heel goed dat u tijd probeert te winnen, want u merkt dat mijn besluit vaststaat. Er is maar één oordeel over u mogelijk als u niet kunt vertellen wat ik heb gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen in de hoop dat uw situatie verandert. Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren.’ De Chaldeeën antwoordden de koning: ‘Er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen; daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een magiër, bezweerder of Chaldeeër gevraagd. Wat de koning vraagt is te moeilijk, niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen.’

Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen.

 

Overweging

Dienst van Jonge Kerk, “het goede leven”

Door Daan Kraan op 20 september, 2020 - 19:44

Vandaag, zondag 20 september, vierden we in de Jozefkerk een dienst met een bijzonder karakter. Een dienst van de Jonge kerk, tevens de startdienst voor het nieuwe seizoen. Fijn dat er ook weer mensen de dienst in de kerk konden bijwonen, naast de online uitzending, ook al was het op kleine schaal.

Het goede leven, tja waar staat dat voor? Wat betekent het voor jou of u? Is het leven alleen maar goed als je lekker op vakantie kunt gaan met familie of vrienden, lol maken met collegae, buurvrouw of buurman? Leef maar voor de vuist weg, feest er lekker op los, eet en drink lekker met het “lang leve de lol” gevoel….

Is dat dan echt alles?

Gezien door de bril van God is “het goede leven”, meer dan alleen maar genieten van het leven, zoals hierboven geschetst. In “het goede leven” zoals God bedoelt, is plaats voor rust, en ook ruimte om met God samen te zijn. Hij wil er voor je zijn, in de kerk, maar niet alleen maar daar, maar juist in je hart. Het is goed daar stil bij te staan, open te staan voor wat God met u en jou voor heeft, hoe Hij wil dat je leven goed is.

Vijf tieners, Mathias Bruinsma, Thijs Duker, Rosalie Hoekstra, Roelof Jan Noppers en Thijs Wassink, maakten de overstap van de kindernevendienst naar de tienerdienst. Ook die overstap is een onderdeel van “het goede leven” zoals God dat graag ziet. Met de overstap zegt Hij, je bent ook nu welkom, ik zal er ook nu weer voor je zijn.

Voorgangers in de dienst van vandaag waren Daniël Kehanpour en ds. Ron Koopmans.

Annemargriet Hopman, Marloes Muller, Danee van Eerde en Radjin, zoon van Annemargriet Hopman, verzorgden de fijne muzikale omlijsting van de dienst.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04