Komende diensten

zo 09 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
ds. Elly Veldman, ds. Bert Altena en ds. Ron Koopmans
do 13 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
Hemelvaartdienst - Ds. Ron Koopmans
zo 16 mei, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Jonge Kerkdienst

Recente inhoud

Dagmeditatie 1 mei 2021

Door Daan Kraan op 1 mei, 2021 - 08:00

Psalm 136

Loof de Heer, want Hij is goed – eeuwig duurt zijn trouw – loof de allerhoogste God – eeuwig duurt zijn trouw – loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw – die wonderen doet, Hij alleen – eeuwig duurt zijn trouw – die de hemel maakte, met wijsheid – eeuwig duurt zijn trouw – die de aarde uitspreidde, op het water – eeuwig duurt zijn trouw – die de grote lichten maakte – eeuwig duurt zijn trouw – de zon, om te heersen over de dag – eeuwig duurt zijn trouw – maan en sterren, om te heersen over de nacht – eeuwig duurt zijn trouw – die Egypte trof, in hun eerstgeborenen – eeuwig duurt zijn trouw – en Israël wegleidde, uit hun midden – eeuwig duurt zijn trouw – met krachtige hand en geheven arm – eeuwig duurt zijn trouw – die de Rietzee spleet, in tweeën – eeuwig duurt zijn trouw – en Israël overbracht, daar midden doorheen – eeuwig duurt zijn trouw – en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee – eeuwig duurt zijn trouw – die zijn volk leidde, in de woestijn – eeuwig duurt zijn trouw – die geduchte koningen versloeg – eeuwig duurt zijn trouw – en machtige koningen doodde – eeuwig duurt zijn trouw – Sichon, koning der Amorieten – eeuwig duurt zijn trouw – en Og, de koning van Basan – eeuwig duurt zijn trouw – en hun land weggaf, als bezit – eeuwig duurt zijn trouw – als bezit aan Israël, zijn dienaar – eeuwig duurt zijn trouw – die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht – eeuwig duurt zijn trouw – en ons ontrukte aan onze belagers – eeuwig duurt zijn trouw – Hij geeft brood aan alles wat leeft – eeuwig duurt zijn trouw –

loof de God van de hemel – eeuwig duurt zijn trouw!

 

Overweging

‘Want zijn gunst, alom verbreid, zal bestaan in eeuwigheid’. Dat is het vaste refrein van deze psalm zoals dat klonk in de oude berijming. In elk couplet kwam dit refrein terug, zoals ook in bovenstaande psalm na elke regel: ‘eeuwig duurt zijn trouw’.

Dagmeditatie 30 april 2021

Door Daan Kraan op 30 april, 2021 - 08:00

Ezechiël 36: 29-38

“Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, Ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen. De bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven; jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot omdat jullie honger lijden.

Jullie zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en jullie zullen van jezelf walgen vanwege jullie gruwelijke zonden. Ik doe dit alles niet omwille van jullie – spreekt God, de Heer; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je schandelijke gedrag, volk van Israël.

Dit zegt God, de Heer: Op de dag dat Ik jullie van je zonden gereinigd heb, zal Ik in de steden weer mensen laten wonen en zullen de puinhopen weer worden opgebouwd. Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor iedereen die erdoorheen trok een woestenij was. Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond.’ Dan zullen de volken om je heen beseffen dat Ik de Heer ben. Ik zal weer opbouwen wat verwoest was en beplanten wat verwilderd was. Wat Ik, de Heer, gezegd heb, zal Ik doen.

Dit zegt God, de Heer: Ook dit verlangen van het volk van Israël zal Ik in vervulling laten gaan: Ik zal het volk zo talrijk maken als een kudde schapen; zo vol als Jeruzalem op hoogtijdagen is met heilige offerdieren, zo vol met mensen zullen de steden zijn die nu in puin liggen. En ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben.”’

 

Overweging

Dagmeditatie 29 april 2021

Door Daan Kraan op 29 april, 2021 - 08:00

Ezechiël 36: 16-28

De Heer richtte zich tot mij:

‘Mensenkind, toen de Israëlieten nog in hun land woonden, hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt; Ik zag hoe hun daden even onrein waren als een vrouw die ongesteld is. Dus stortte Ik mijn toorn over hen uit, vanwege al het bloed dat ze op het land hadden uitgestort, en vanwege de afgoden waarmee ze het hadden verontreinigd. Ik verdreef hen naar vreemde volken en ze raakten verstrooid in verre landen; Ik strafte hen zoals ze verdienden. Bij de volken waar ze kwamen werd mijn heilige naam ontwijd doordat men van hen zei: “Dit is nu het volk van de Heer, uit zijn land is het verbannen.” Het deed Mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het volk van Israël ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam.

Zeg daarom tegen het volk van Israël:

“Dit zegt God, de Heer: Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. die volken zullen beseffen dat Ik de Heer ben – spreekt God, de Heer. Ik zal ze laten zien wat Ik heilig ben; Ik leid jullie weg bij die volken, Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuw geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn.”

 

Overweging

Dagmeditatie 28 april 2021

Door Daan Kraan op 28 april, 2021 - 08:00

Ezechiël 36: 1-15

‘Mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, zeg: “Bergen van Israël, luister naar de woorden van de Heer! Dit zegt God de Heer: Vol leedvermaak heeft de vijand geroepen: ‘Die oeroude bergen zijn nu van ons!’”

Profeteer daarom het volgende:

“Dit zegt God, de Heer: Toen jullie verwoest waren, aasden de volken om je heen op jullie. Jullie gingen over de tong en er werd over jullie gekletst. Luister daarom, bergen van Israël, naar de woorden van God, de Heer. Dit zegt God, de Heer, tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, tegen alles wat is buitgemaakt en bespot door de volken om je heen! Dit zegt God, de Heer: In het vuur van mijn hartstocht klaag ik Edom en al die andere volken aan. Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze mijn land in bezit namen en er de weidegronden buitmaakten.”

Daarom moet jij profeteren over het land van Israël. Zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen:

Dagmeditatie 27 april 2021

Door Daan Kraan op 27 april, 2021 - 08:00

Ezechiël 35

De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, richt je blik naar het Seïrgebergte en profeteer ertegen. Zeg: “Dit zegt God, de Heer: Ik zal je straffen, Seïrgebergte, Ik zal mijn hand tegen je opheffen en een verlaten woestenij van je maken. Je steden verander Ik in ruïnes, Ik maak een woestenij van je, en je zult weten dat Ik de Heer ben. Je hebt de Israëlieten altijd gehaat, je hebt ze uitgeleverd aan het zwaard toen het onheil hen trof, toen er met hen werd afgerekend. Daarom, zo waar Ik leef – spreekt God, de Heer: Ik zal je bloed doen vloeien en bloed zal je achtervolgen; bloed zal je achtervolgen vanwege je bloedige haat. Ik maak van het Seïrgebergte een verlaten woestenij waar niemand meer doorheen zal trekken. Je berghellingen zullen bezaaid zijn met doden en gewonden; op je heuvels, in je dalen en in al je rivierbeddingen zullen de lijken liggen van hen die door het zwaard zijn geveld. Ik maak van jou voor altijd een woestenij met verlaten steden, en je zult weten dat Ik de Heer ben. Je hebt gezegd: ‘Die twee volken en die twee landen zijn van mij, ik zal ze in bezit nemen, al heeft de Heer er gewoond.’ Daarom, zo waar Ik leef – spreekt God, de Heer: Ik zal de woede, de afgunst en de haat waarmee jij hen belaagd hebt vergelden, en door jou te straffen zal Ik Mij aan hen openbaren. Jij zult weten dat Ik de Heer ben! Al je beledigingen heb Ik gehoord, alles wat je hebt gezegd over de bergen van Israël – dat ze verwoest waren, dat jij ze kon plunderen. Ook tegen Mij heb je op hoge toon gesproken, ook Mij heb je uitgedaagd, Ik heb het gehoord.

Dit zegt God, de Heer: De hele aarde zal zich verheugen als Ik van jou een woestenij maak, zoals jij je verheugde toen het land van het volk van Israël verwoest werd. Jou, Seïrgebergte, zal Ik hetzelfde aandoen: een woestenij zul je zijn, jij en de rest van Edom: ze zullen weten dat Ik de Heer ben.

Overweging

Dagmeditatie 26 april 2021

Door Daan Kraan op 26 april, 2021 - 08:00

1 Johannes 3: 11-24

Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles.

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden, en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.

Overweging

Elkaar liefhebben, en niet doen als Kaïn.

De dingen worden hier weer duidelijk tegenover elkaar geplaatst, door Johannes.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04