Komende diensten

zo 24 jan, 10:00 drs. Bernie Wiegman
Online kerkdienst
zo 31 jan, 10:00 Daniël Kehanpour
Online jonge kerkdienst
zo 07 feb, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

 

 

Advies niet zingen vanuit landelijk beleid PKN

Door Jacko Duker op 23 januari, 2021 - 11:52

De kerkrentmeesters van de Jozefkerk nemen, mede door het dringende advies van het kostersteam en een lid van het AVO team, verdere noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de zondagse eredienst. Dit houdt concreet vanaf heden het volgende in;

De zondagse eredienst is een onlinedienst die alleen met functioneel aanwezigen wordt gerealiseerd. Voor de duidelijkheid benoemen wij de functies;
-predikant, organist, ouderling (diaken), AVO team, koster

Tijdens de dienst wordt er NIET gezongen.

Zodra er nieuwe inzichten zijn vanuit PKN/RIVM komen we terug met een update.

Het aangepaste gebruiksplan vindt u hier

Met vriendelijke groet,
Kerkrentmeesters Jozefkerk,
Willem van de Vrede, Anne Jan Zwart en Thijs Zwiers

 

Dagmeditatie 23 januari 2021

Door Daan Kraan op 23 januari, 2021 - 08:00

Marcus 1: 14-20

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.

Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.

Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.

 

Overweging

Kort van stof is Marcus hier, we constateren het opnieuw. De gevangenneming van Johannes en de prediking van Jezus, het wordt alles in één zin gemeld.

Zelfs de inhoud van Jezus’ prediking past in één zin: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Wij hebben vaak veel woorden nodig om te verwoorden wat we geloven. We zijn soms ‘sprakeloos’ zoals bisschop De Korte het eens verwoordde, en dan stamelen we wat over iets dat we ook niet zeker weten. Of we gebruiken belijdenisgeschriften, lang en uitgebreid, om het allemaal eens even heel precies te zeggen. Die lange geschriften zijn nodig, want het is allemaal natuurlijk heel ingewikkeld.

Deze lange geschriften en vele, soms aarzelende, woorden hebben hun eigen waarde. Maar Jezus kan het heel kort.

Dagmeditatie 22 januari 2021

Door Daan Kraan op 22 januari, 2021 - 08:00

Marcus 1: 1-13

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.

Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik: ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.

Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.’

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.

Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor Hem.

 

Overweging

De evangelist Marcus onderscheidt zich van de andere evangelisten, door kort van stof te zijn. Er zit vaart in zijn verhaal, en je komt dan ook regelmatig het woordje ‘meteen’ tegen, in oudere vertalingen: ‘terstond’.

Marcus valt meteen met de deur in huis: begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. In Jezus hebben we met God te maken, en dat is een blij bericht.

Dagmeditatie 21 januari 2021

Door Daan Kraan op 21 januari, 2021 - 08:00

1 Petrus 2: 1-10

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?

Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werk uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

 

Overweging

Nadat Petrus in een paar woorden heeft geschetst, wat de onderlinge liefde van de leden van de gemeente van Christus inhoudt: in elk geval geen bedrog of huichelarij, geen afgunst of kwaadsprekerij – gaat hij verder in een paar beeldspraken die ons direct aanspreken.

Dagmeditatie 20 januari 2021

Door Daan Kraan op 20 januari, 2021 - 08:00

1 Petrus 1: 13-25

Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

En aangezien u Hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor Hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting der wereld is Hij door God uitgekozen, en nu is Hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

 

Overweging

Dagmeditatie 19 januari 2021

Door Daan Kraan op 19 januari, 2021 - 08:00

1 Petrus 1: 1-12

Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië verblijven, door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.

 

Overweging

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04