Update voorlopig voorgenomen besluit

Door Daan Kraan op 19 november, 2023 - 12:31

Voorlopig besluit wijkkerkenraad Jozefkerk Allereerst wil de wijkkerkenraad haar dank uitspreken voor de waardevolle gesprekken en de ingevulde vragenlijsten tijdens de wijkbijeenkomsten. De wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 13 november 2023 gesproken over de toekomst van de wijkgemeente Jozefkerk. Mede op basis van de gesprekken en resultaten van de vragenlijsten komt de wijkkerkenraad tot het volgende voorlopige besluit:

Vooropgesteld wil de wijkkerkenraad benadrukken te streven naar een toekomst binnen de Protestantse Gemeente Assen (PGA). Desalniettemin besluit de wijkkerkenraad (voorlopig) om niet mee te gaan in de voorgestelde fusie, tenzij de algemene kerkenraad een concreet voorstel doet aangaande de borging van de open-confessionele identiteit met bestuurlijke zeggenschap in die ene veelkleurige gemeente die per 1 januari 2025 wordt gevormd.

Gelet op het bovenstaande stemt de wijkkerkenraad dan ook niet in met het opheffen van de wijkgrenzen.

Hoe is de wijkkerkenraad tot dit voorlopige besluit gekomen?

De wijkkerkenraad streeft naar een toekomst binnen de PGA, waarbij zij de samenwerking met de andere wijkgemeenten wil opzoeken en bevorderen. Echter is voor de wijkkerkenraad de context van de voorlopige besluiten van de algemene kerkenraad niet helder. Daarnaast zijn de organisatorische wijzigingen met name gestoeld op de financiën, maar er is (nog) geen visie ontwikkeld op 'kerk-zijn'. Er bestaat tot op heden geen duidelijkheid over de borging van de open-confessionele identiteit in die ene veelkleurige gemeente. De wijkkerkenraad heeft er op dit moment geen vertrouwen in dat de open-confessionele identiteit geborgd is bij een fusie zonder dat er een visie op 'kerk-zijn' aan ten grondslag ligt. De voorgestelde structuurwijziging van de algemene kerkenraad voorziet daar naar het oordeel van de wijkkerkenraad vooralsnog niet in.

Hoe nu verder? Vanzelfsprekend zullen er de komende periode overleggen plaatsvinden met de algemene kerkenraad. In de maand januari zal de wijkkerkenraad komen tot definitieve besluitvorming.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de scriba of voorzitter. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04