Dagmeditatie 3 mei 2021

Door Daan Kraan op 3 mei, 2021 - 08:00

Ezechiël 37: 15-28

De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij hem horen.” Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: “Jozef”- dat is het stuk hout van Efraïm – “en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is.” Voeg die twee samen tot één geheel, zodat ze in je hand één stuk hout vormen. En als je volksgenoten je vragen: “Wil je ons vertellen wat je hiermee bedoelt?” zeg dan: “Dit zegt God, de Heer: Ik neem het stuk hout van Jozef – dat van Efraïm dus – en van de stammen van Israël die met hem verbonden zijn, en Ik leg dat tegen het stuk hout van Juda aan. Ik maak er één stuk hout van, in mijn hand zullen ze één worden.” De stukken hout waarop je geschreven hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden, en dan zeggen: “Dit zegt God, de Heer: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, Ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. Ik zal één volk van hen maken in het land en op de bergen van Israël, en één koning zal over hen allen regeren. Niet langer zullen ze uit twee volken bestaan en verdeeld zijn in twee koninkrijken. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden en hun afschuwelijke misdaden, Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven. Ze zullen wonen in het land dat Ik aan mijn dienaar Jakob gegeven heb, het land van jullie voorouders. Zij en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen zullen daar voor altijd wonen, en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn. Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken; mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan. Bij hen zal Ik wonen; Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En de volken zullen beseffen dat Ik, de Heer, Israël heilig doordat mijn heiligdom voor altijd in hun midden is.”’

 

Overweging

Opnieuw die grote belofte van God de Heer aan zijn volk Israël, van terugkeer, van wonen in het land aan hun voorvaderen beloofd, van reiniging van hun zonden, van veilig wonen onder één herder: Gods dienaar David, een vorst uit dát koningshuis, van een heiligdom dat het volk zal heiligen. Kortom, een eeuwigdurend vredesverbond.

Bijzonder is de hereniging van de twee volksdelen, Israël en Juda. Het tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Israël, zoals die ná de grote koningen David en Salomo ontstonden bij het uiteenvallen van het éne koninkrijk, ze zullen worden herenigd onder één vorstenhuis. Want ooit had de Heer toch één volk geroepen om mee op weg te gaan. God wil dat we één zijn, en dat we thuiskomen, samen onder zijn hoede. Zo zal de Heer, en dat is mijn diepste geloof, ook ooit Synagoge en Kerk tot één volk maken.

Ook bijzonder is het teken waarmee de profeet deze belofte van God aan de mensen moet tonen: de twee beschreven stukken hout, die hij in zijn handen tot één moet voegen. Zo spreekt ook de Kerk tot ons: het Evangelie, de beloften van God, worden tot de mensen niet alleen met woorden gesproken, we hebben er ook zichtbare tekenen bij die tot de verbeelding spreken. Denk aan de Doop, waarbij water stroomt. Denk aan het Heilig Avondmaal, het gebaar van het breken en delen van het brood, van het schenken van de wijn. Denk ook aan het gebaar van de Zegen: de handen hoog opgeheven over de gemeente, of gelegd op het hoofd van de enkeling. Denk aan het gebaar bij het bidden: de handen opgeheven tot God, of eerbiedig gevouwen, het hoofd gebogen en de ogen gesloten. Soms de knieën gebogen ook. Een mens is niet alleen maar oor, maar ook oog; we zijn lichaam. De hele mens mag meespelen in het delen van het heil. Goed dat daar tegenwoordig weer meer oog voor is!

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04