Dagmeditatie 20 februari 2021

Door Daan Kraan op 20 februari, 2021 - 08:00

1 Petrus 3: 1-12

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, zodat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen.

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

 

Overweging

Struikelteksten, noemen we Bijbelteksten als deze wel eens. Vooral het begin doet een heel aantal mensen al steigeren of afhaken. Zij vinden de apostel Paulus al ‘vrouwonvriendelijk’, maar Petrus kan er dus ook wat van. Het is de vraag of dat steigeren wel zo terecht is, laat staan het afhaken.

We merkten bij het stukje over slaven al, dat Petrus er niet voor is om de officieel bestaande verhoudingen ineens omver te werpen. Het was in die tijd, en is in veel culturen nog steeds, gewoon dat het gezag binnen het huwelijk aan de zijde van de man ligt. Petrus zou het jammer vinden wanneer door een vergaande ‘vrijheidsdrang’ van de vrouwen de verbreiding van het christelijk geloof in gevaar zou komen.

Een stil leven onder het gezag van de man en met ontzag voor God zou de niet-gelovige echtgenoot eerder kunnen winnen voor Gods boodschap. En ik denk dat daar wel iets in zit. Ook dat de schoonheid van een vrouw, van een mens, van binnen zit, en niet zozeer aan de buitenkant ten toon gespreid hoeft te worden!

Opvallend is Petrus’ aanbeveling aan de mannen om verstandig met hun vrouw om te gaan. Haar met respect te behandelen. Dat is in die tijd nogal zeldzaam. In de genade van het nieuwe leven in Christus delen man en vrouw samen. Dus eigenlijk wordt er in de onderlinge verhouding wèl wat veranderd. En dat is een boodschap voor ons allen. Ook in onze samenleving en in onze huwelijken, waarin man en vrouw officieel gelijkwaardig zijn, gaat men immers lang niet altijd in respect met elkaar om. Petrus’ woorden, hoe oud ook, blijven actueel en lezenswaard!

De laatste zinnen gelden daarom voor allen, voor slaven en vrije mensen, voor mannen en vrouwen. We horen daarin Jezus’ woorden uit de Bergrede terug.

 

Ds. Ron Koopmans

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04