Dagmeditatie 17 oktober 2020

Door Jacko Duker op 17 oktober, 2020 - 08:00

Ezra 6: 13-22

Tattenai, de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat, Setar-Boznai en hun ambtgenoten voerden nauwgezet uit wat koning Darius bevolen had. De oudsten van de Judeeërs vorderden gestaag met de bouw, dankzij het optreden van de profeten Haggai en van Zacharia, de kleinzoon van Iddo. Zij voltooiden de tempelbouw zoals de God van Israël en de Perzische koningen Cyrus, Darius en Artaxerxes bevolen hadden. In het zesde regeringsjaar van koning Darius, op de derde dag van de maand adar, was de tempel gereed. De Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige teruggekeerde ballingen, vierden de inwijding van de tempel van God met vreugde, en daarvoor brachten zij de volgende offers: honderd stieren, tweehonderd rammen en vierhonderd lammeren. Daarnaast offerden zij nog twaalf geitenbokken als reinigingsoffer voor heel Israël, één voor elk van de twaalf stammen. Ook werden de priesters ingedeeld in hun klassen en de Levieten in hun afdelingen, voor de dienst van God in Jeruzalem, volgens de voorschriften in het boek van Mozes.

De teruggekeerde ballingen vierden Pesach op de veertiende dag van de eerste maand. De priesters en de Levieten hadden zich allemaal gereinigd, zij allen waren rein. Ze slachtten het pesachlam voor alle ballingen, voor hun medepriesters, en voor zichzelf. De Israëlieten die teruggekeerd waren uit de ballingschap aten het pesachlam, en ook allen die zich hadden afgekeerd van de onreinheid van de plaatselijke bevolking en zich bij de Israëlieten hadden aangesloten om de Heer, de God van Israël, te vereren.

Ze vierden vrolijk het feest van het Ongedesemde brood, zeven dagen lang, want de Heer had hen met vreugde vervuld: Hij had de koning van Assyrië op andere gedachten jegens hen gebracht, zodat de koning hen krachtig steunde bij het werk aan de tempel van God, de God van Israël. 

Overweging
De herbouw van de tempel in Jeruzalem kan doorgaan!

Het is werk van de oudsten van de Judeeërs. Die oudsten zullen niet heel oude mannen geweest zijn; wel volwassen kerels die geschikt waren voor dit werk.

Het is hùn werk. Maar de vordering ervan wordt ook aan het optreden van twee profeten toegeschreven: Haggai en Zacharia. Zij inspireerden de Judeeërs bij de bouw, en maanden ook de bevolking de bouwers te steunen met alle middelen. Lees maar in het boek Haggai!

De inwijding is een vreugdevol feest, dat gepaard gaat met het brengen van offers aan de Heer. Brandoffers tot eer van God, en reinigingsoffers, om heel Israël te reinigen van hun ongerechtigheden.

En dan wordt er Pesach gevierd, op de daarvoor al vanouds vastgestelde datum. Wat zal het een blijdschap zijn geweest om eindelijk weer Pesach te kunnen vieren op eigen grond. Na zeventig jaar van ballingschap in Babel! Ze hadden het zo lang moeten missen….

Nu wij al maandenlang de gezamenlijke kerkdienst in ons kerkgebouw moeten missen, kunnen we ons een beetje voorstellen hoe zoiets voelt. Ook bij ons groeit het verlangen om weer samen te komen, de Heer te kunnen ontmoeten in zijn huis, met vreugde, met zang. En dit is nog maar een half jaar aan de gang….

Alle eer ten slotte gaat naar de Heer. Híj heeft het ten slotte allemaal mogelijk gemaakt, doordat Hij ooit de koning in dat verre land op andere gedachten bracht jegens de Israëlieten. Uiteindelijk komt het daarop aan: hoe staat men tegenover Israël, Gods volk, en hoe ook ten opzichte van de grote Zoon van Israël, Jezus Christus? Als God mensenharten in de juiste richting buigt, dan kan er veel veranderen ten goede. We mogen altijd bidden om zo’n ommekeer. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04