Dagmeditatie 12 september 2020

Door Daan Kraan op 12 september, 2020 - 08:00

Exodus 31

De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel Ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb Ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe Ik opdracht heb gegeven: de ontmoetingstent, de ark voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, alle voorwerpen voor de tent, de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de lampenstandaard van zuiver goud en de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het gerei, het wasbekken, het onderstel ervan, de ambtsgewaden, de heilige kleding voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen, de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals Ik het je heb opgedragen.’

De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor Mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat Ik, de Heer, jullie geheiligd heb. Neem de sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden; ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is de sabbat, een dag van volstrekte rust, die aan de Heer gewijd is. Wie op sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden.” Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor Mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft Hij gerust om op adem te komen.’

Nadat de Heer dit alles op de Sinaï tegen Mozes had gezegd, gaf Hij hem de twee platen van het verbond, de stenen platen, door Gods vinger beschreven.

 

Overweging

Vandaag de dag wordt werk dat met het hoofd wordt verricht nog altijd beter beloond dan arbeid die men met de handen doet. En dat is niet terecht.

Bekwame vaklieden die hun ambacht beheersen, die wat met de handen kunnen maken, zijn goud waard. En ook hun talenten worden door de Heer gegeven.

Er is nogal wat voor nodig aan wijsheid en inzicht, om al de voorwerpen waartoe de Heer opdracht heeft gegeven om die te maken, ook echt te vervaardigen.

Besaleël en Oholiab zijn de uitverkorenen die de Heer met zóveel talenten heeft begenadigd, dat zij deze taak mogen uitvoeren. Voor de zekerheid worden alle voorwerpen die ook bij ons in de afgelopen weken ‘langskwamen’, nog eens opgesomd.

Het is ook bij ons in de kerken mooi wanneer de kerkelijke voorwerpen met zorg zijn vervaardigd, door mensen die daarvoor hebben ‘doorgeleerd’. Soms ontbreekt daarvoor bij ons het geld. Maar wanneer je in Duitsland komt, waar de kerk mag steunen op de goede opbrengst van de kerkbelasting, valt daar telkens de hoge kwaliteit op van de gebouwen en hun inrichting. ‘Kunstzinnig’ is nog maar een zwakke uitdrukking daarvoor.

Er moet dus gewerkt worden, maar ook gerust. Je moet van ophouden weten. Mozes moet het de mensen nogmaals inprenten: de sabbat, een heilige dag, een rustdag voor de Heer én voor zijn volk. De rust is verplicht. Tòch werken is de sabbat schenden, en daarmee verspeelt men zijn leven. Het klinkt hard, maar iedere schending van Gods geboden is schending van het geheel. Hoewel wij leven na het Nieuwe Testament, waarin Jezus zegt dat de sabbat er is voor de mens en niet andersom, moeten we toch de hoogheid van deze aparte dag maar in ere houden. De Heer had deze dag ook nodig, ‘om op adem te komen’. Zouden wij dan zonder kunnen?

Ten slotte krijgt Mozes de twee stenen platen van het verbond mee. Door Gods vinger zelf beschreven. Deze platen zijn dus volledig een geschenk van Gods kant!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04