Recente inhoud

Komende diensten

zo 02 okt, 10:00 ds. Huib Marchand
Ochtenddienst
zo 02 okt, 19:00 ds. Elly Veldman en ds. Ani...
Dienst van zegening en gebed
zo 09 okt, 10:00 ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst

Wat betekent de snelle daling van ledental voor de Protestantse Kerk Assen in 2030?

Door Jacko Duker op 26 september, 2022 - 02:00

Gemeentezijn: hoe willen we in Assen op verschillende plekken, maar ook samen gemeentezijn? In februari 2021 is op de (online) gemeenteavond hierover gesproken. Om gemeente te zijn hebben we onderlinge verbondenheid, inzet van leden en geld nodig. De kernwoorden hiervoor zijn: Lef, Gods Actualiteit voor de stad en krachten bundelen in onze verbinding.

Om dit uit te voeren hebben we mensen en financiële middelen nodig. Het aantal leden en de inkomsten nemen helaas veel sneller af dan verwacht. Dit baart ons zorgen. Daarmee dringt de vraag zich op: is er nog een Protestantse Kerk in Assen in 2030? Hoe staan we ervoor? De Algemene Kerkenraad, ondersteund door het College van Kerkrentmeesters, wil u in deze rubriek de komende maanden hierover informeren. Reacties zijn welkom. 

Ruim één derde leden minder
Van 2010 tot 2021 is het ledental gedaald van 7.014 naar 4.672. Dit is een daling van 33%. Eén derde leden minder om het werk in de gemeente uit te voeren, maar ook één derde leden minder om het geld, dat nodig is om de gemeente in stand te houden.

De PKA krijgt géén subsidie
Mensen hebben de vraag gesteld: Krijgt de PKA geen subsidie? Het antwoord is: nee, de PKA krijgt geen subsidie. Het zijn de leden die met elkaar het geld bij elkaar brengen. 

De daling van het aantal leden is per jaar gemiddeld 3,6%. Helaas loopt dit getal op: de daling was het afgelopen jaar zelfs 5,5%. De Algemene Kerkenraad wil de zorgen met u delen: Als dit zich doorzet: met hoeveel leden zijn we dan nog in 2030?

Het begint bij het gemeentezijn: hebben we dan nog genoeg mensen om het werk in onze gemeente uit te voeren? Kunnen zij voldoende geld bij elkaar brengen om de gemeente in stand te houden?

Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad
Ernst Lutgert, voorzitter College van Kerkrentmeesters

 

Voornemen uitbrengen beroep

Door Jacko Duker op 22 september, 2022 - 22:37

De Wijkkerkenraad Jozefkerk en de Algemene Kerkenraad melden u samen het volgende:  

De Hervormde wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen zijn voornemens samen een beroep uit te brengen op ds. Lucias W. de Haan (32) uit Genderen. Het gezamenlijke beroep omvat een aanstelling van 0,5 formatieplaats voor de wijkgemeente en 0,25 formatieplaats voor nader af te spreken samenwijkse activiteiten.  Op woensdag 7 september heeft de Kerkenraad Jozefkerk de voordracht van ds. de Haan door de beroepingscommissie overgenomen en als voorgenomen besluit voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, die dit besluit dezelfde dag unaniem heeft bekrachtigd. Op maandag 19 september 2022 heeft de Kerkenraad Jozefkerk de wijkgemeente gehoord over het voorgenomen beroep, waarbij de kandidaat zich heeft gepresenteerd. Na een schriftelijke stemming bleek dat de wijkgemeente goedkeuring aan de kerkenraad gaf om ds. Lucias W. de Haan te beroepen als predikant.

Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure zijn mogelijk tot zaterdag 1 oktober 2022. Bezwaren dienen gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de scriba van de Jozefkerk (brievenbus ingang zalen Jozefkerk). Indien er geen bezwaren worden ingediend , zal het beroep worden uitgebracht door het overhandigen van de beroepingsbrief aan ds. de Haan. Hij zal hierna binnen drie weken reageren op deze brief.

Dick Brouwer, voorzitter Kerkenraad Jozefkerk
Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad

 

foto: Wim van Vossen jr.

Vacature penningmeester Classis Groningen-Drenthe

Door Daan Kraan op 13 september, 2022 - 20:28

Het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een penningmeester. Hij/zij is lid van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie verzorgt de aan de classis toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden en werkt in overleg met en in verantwoording aan de Classicale Vergadering.

De Financiële Commissie legt jaarlijks een ontwerp begroting voor het komende jaar voor en legt ook jaarlijks de ontwerp jaarrekening aan de classicale vergadering voor. De Financiële Commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Voor de functie van penningmeester is een vacature ontstaan. Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van financieel beleid van begroten tot verantwoorden. De financiële administratie wordt door derden verzorgd.

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij naast de vergaderingen van de Financiële Commissie ook aanwezig is bij de vergaderingen van het breed moderamen en bij de behandeling van de begroting en de jaarrekening tijdens de classicale vergadering.

De vergaderingen van de Financiële Commissie voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening vinden minimaal 2x per jaar plaats. Het breed moderamen vergadert nu 8x per jaar, doorgaans op een dinsdagavond van 17.00 tot 22.00 uur uiterlijk. De penningmeester hoeft geen ambtsdrager te zijn, maar heeft wel geheimhoudingsplicht.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met de scriba van onze classis, mevrouw Leny de Zeeuw, mobiel 06-53645985, mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging gemeenteavond maandag 19 september

Door Daan Kraan op 12 september, 2022 - 20:11

De wijkkerkenraad deelt u met vreugde mee dat de beroepingscommissie een voordracht heeft gedaan voor een nieuwe predikant voor de wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen. 

Woensdagavond heeft de wijkkerkenraad samen met de beroepingscommissie en de algemene kerkenraad vergaderd en is de voordracht van de predikant overgenomen. 

Dit alles betekent dat de gemeenteleden van harte worden uitgenodigd om naar de gemeenteavond te komen waarop de verkiezing van de kandidaat zal plaatsvinden.

Deze staat gepland voor maandag 19 september 2022 om 19.30 uur in de Jozefkerk. 

Alle gemeenteleden (jong, oud, belijdende leden en niet-belijdende leden) zijn van harte welkom, waarbij de stemming alleen is voorbehouden aan de belijdende leden. 

De kerkenraad

                  

 

 

 

Huisvesting predikant

Door Jacko Duker op 11 september, 2022 - 23:20

Geachte gemeenteleden,

Vandaag heeft u kennis kunnen nemen van het uitschrijven van een bijzondere gemeenteavond op maandag 19 september a.s., waarbij wij aan u de te kandidaat predikant bekend zullen gaan maken. Wij willen u daarnaast nog op de hoogte brengen van de uitdaging rondom de huisvesting van de kandidaat predikant.

De Protestantse Kerk van Assen heeft in afgelopen decennium beleid geformuleerd, waarbij er afstand genomen werd van onroerend goed, waaronder de pastorieën in Assen. Per vandaag hebben wij in overeenstemming met het uitgevoerde beleid geen ruimte voor huisvesting van de kandidaat predikant.

De kerkenraad van de wijkgemeente Jozefkerk heeft in een spoed-memo aan de Algemene Kerkenraad aandacht gevraagd voor deze problematiek rondom de huisvesting. De strekking van de memo is dat de kandidaat predikant gezien de beperkte omvang van de vacature van 75% geen volledig traktement ontvangt en als eenverdiener met dit salaris geen woning zelfstandig kan verkrijgen in Assen, huur nog koop.

De Algemene Kerkenraad heeft in de laatste vergadering als reactie op de spoed-memo aangegeven dat er geen enkele ruimte is voor welke vorm van financiering dan ook van een woning voor een predikant.

Als wijkgemeente van de Jozefkerk willen wij dan een beroep op u doen om te kijken hoe we de huisvesting voor de predikant met elkaar kunnen oplossen. Wij willen u/jou dan ook vragen om te kijken of u naast de jaarlijkse bijdrage voor de actie Kerkbalans een extra eenmalige bijdrage kunt geven, zodat we het huisvestingsprobleem met elkaar kunnen oplossen. 

Wij hopen met name dat er onder ons ook leden zijn die willen kijken of zij een, via de notaris vastgelegde registratie, een grotere bijdrage bijvoorbeeld € 10.000 Euro of meer kunnen vrijspelen in ruil voor het te vestigen hypotheekrecht. (lees verder

Agenda gemeenteavond maandag 19 september 2022

Door Daan Kraan op 11 september, 2022 - 20:19

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Jozefkerk (ingang Collardslaan)

1. Welkom en opening;

2. Informatie over de gevolgde procedure door de beroepingscommissie en voordracht van de kandidaat door de kerkenraden;

3. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beroepingscommissie en de kerkenraad;

  Korte pauze. Kandidaat komt binnen. 

4. Kandidaat stelt zich voor aan de gemeente;

5.Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kandidaat (vervolgens vertrekt de kandidaat);

6. Verkiezing van kandidaat tot predikant van de Hervormde wijkgemeente Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Assen; schriftelijke stemming (er dient een tweederde meerderheid te zijn);

 Korte pauze, waarbij de stemmen worden geteld. 

7. Uitslag van de stemming en bespreking van het vervolg van de procedure;

8. Sluiting 

De kerkenraad

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04