Komende diensten

zo 28 feb, 10:00 ds. Gerrit J. Gardenier
Ochtenddienst
zo 07 mrt, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Ochtenddienst
wo 10 mrt, 19:30 Ds. Ron Koopmans
Biddag voor gewas en arbeid

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

 

 

Upgrade videodiensten

Door Jacko Duker op 21 februari, 2021 - 20:37

We hebben in de afgelopen week een upgrade gehad in de techniek om de kwaliteit van de uitzendingen te verbeteren.

Zo hebben wij de enige sfeer microfoon in de kerkzaal vervangen door 3 nieuwe microfoons, twee in de buurt van het orgel en een op de oude plek. Dit resulteert in een veel betere klankregie van het orgel, de midden en lage-tonen worden veel beter opgenomen door de microfoon, dit hoort u thuis dan weer in een veel warmere klank van het orgel. Ook voor de zang, als dat weer mag hebben we drie nieuwe zangmicrofoons, om de solozang die we tot aan de kerst in de kerk hadden te versterken.

We hebben ook podiumverlichting aangebracht aan weerzijden van het orgel om de camera's te ondersteunen bij de registratie van de diensten. Het podium en alles wat daarop gebeurt krijgt een warmere uitstraling, we hopen dat u zo thuis nog meer van de beelden kunt genieten.

 

 

Dagmeditatie 21 februari 2021

Door Daan Kraan op 21 februari, 2021 - 08:00

1 Petrus 3: 13-22

Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.

Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.

 

Overweging

Dagmeditatie 20 februari 2021

Door Daan Kraan op 20 februari, 2021 - 08:00

1 Petrus 3: 1-12

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, zodat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen.

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

 

Overweging

Struikelteksten, noemen we Bijbelteksten als deze wel eens. Vooral het begin doet een heel aantal mensen al steigeren of afhaken. Zij vinden de apostel Paulus al ‘vrouwonvriendelijk’, maar Petrus kan er dus ook wat van. Het is de vraag of dat steigeren wel zo terecht is, laat staan het afhaken.

Dagmeditatie 19 februari 2021

Door Daan Kraan op 19 februari, 2021 - 08:00

1 Petrus 2: 18-25

Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er enige reden op trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu met u teruggekeerd naar Hem die de herder is, naar Hem die uw ziel behoedt.

 

Overweging

In onze tijd, waarin we soms tegen onze zin herinnerd worden aan het ‘slavernijverleden’ van ons volk, kunnen de eerste zinnen van dit Bijbelgedeelte vervelend blijven ‘haken’. Petrus vraagt van de slaven ontzag voor hun meester, niet alleen als die meester rechtvaardig is, maar ook als die zich onrechtvaardig betoont en zijn slaaf bijvoorbeeld straft voor daden die toch goed waren.

Wij moeten deze woorden lezen in hun tijd, een tijd waarin slavernij tot de gewoonste zaken van de wereld behoorden. Het was een soort van ‘werknemer-zijn’.

Christus stelt ons in de vrijheid, maar de gewone orde in de samenleving blijft gehandhaafd. We hoeven geen revolutionairen te worden, niet in opstand te komen.

Dagmeditatie 18 februari 2021

Door Daan Kraan op 18 februari, 2021 - 08:00

1 Petrus 2: 11-17

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

 

Overweging

Het leven als gelovigen in deze wereld is niet altijd eenvoudig. Dat was het in de tijd van Petrus niet, maar nu nog steeds niet. Door de secularisatie en ontkerkelijking van de laatste tientallen jaren lijkt de positie van gelovige christenen weer steeds meer op die uit de begintijd: een kleine minderheid, die telkens aangevochten en hier en daar zelfs vervolgd wordt.

Nu mogen wij in ons land nog niet mopperen wat dat betreft. Maar toch kun je je, zo rondkijkend, steeds meer ‘vreemdeling’ voelen in de wereld die ons omringt. ‘Ver van huis’; mensen begrijpen ons niet altijd meer, en wijzelf voelen ons niet meer automatisch thuis in de samenleving zoals die zich ontwikkelt.

Dan is er de neiging om je op jezelf terug te trekken. Je geloof maar op te geven en toe te geven aan eigen verlangens. Of: je terugtrekken uit de wereld en ‘de wereld de wereld laten’. Als ze ons toch voor misdadigers uitmaken, dan zullen ze het weten ook; ze zoeken het maar uit!! We creëren ons in deze wereld een eigen ‘thuis’.

Dagmeditatie 17 februari 2021

Door Daan Kraan op 17 februari, 2021 - 08:00

Joël 2: 12-17

Daarom – spreekt de Heer – keer nu terug tot Mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept Hij zijn vonnis, komt Hij erop terug en laat Hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de Heer, jullie God.

Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige samenkomst.

Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen. Breng de oude mensen tezamen, verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. Priesters, dienaren van de Heer, hef een smeekbede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal:

‘Ach Heer, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken.

Waarom zouden zij mogen schimpen: “En waar is nu hun God?”’

 

Overweging

Vandaag is het Aswoensdag. Op deze dag begint de Vastentijd in de katholieke kerk, een periode die wij de Veertigdagentijd noemen. Maar het is hetzelfde: een periode van bezinning, van boetedoening en inkeer.

De afgelopen dagen ging het in de lezingen over het komende oordeel van de Heer: de Dag van duisternis en donkerheid die zou naderen. Was er een uitweg?

Er ís een uitweg: ‘keer je terug tot de Heer met heel je hart, en begin te vasten, te treuren en te rouwen.’ Daarbij gaat het niet om de buitenkant, maar om het innerlijk. Het gaat niet om het scheuren van je kleren – een bekend Joods rouwgebruik -, en ook niet om het kruisje van as dat de kerkgangers in de katholieke kerken op het voorhoofd getekend krijgen. Het gaat om ons hart.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04