Komende diensten

zo 17 jan, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst: Zangdienst Joh. de Heer
zo 24 jan, 10:00 drs. Bernie Wiegman
Online kerkdienst
zo 31 jan, 10:00 Daniël Kehanpour
Online jonge kerkdienst

Recente inhoud

Komende Online Uitzending

Klik op de afbeelding om naar ons YouTube kanaal te gaan

 

Kerkdiensten Jozefkerk alleen online

Door Jacko Duker op 12 januari, 2021 - 22:00

De kerkenraad van de Jozefkerk heeft besloten dat men het niet langer verantwoord vindt om nog fysieke kerkdiensten te houden. In verband met de nieuwe maatregelen zullen de kerkdiensten per direct alleen nog online worden gehouden.

Dick Brouwer, voorzitter

Dagmeditatie 15 januari 2021

Door Daan Kraan op 15 januari, 2021 - 08:00

Genesis 16

Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. ‘Luister,’ zei Sarai tegen Abram, ‘de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’ Abram stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram woonde toen tien jaar in Kanaän. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abram: ‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk! Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat: ik of jij.’ Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met haar wat je goeddunkt.’ Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte.

Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres,’ antwoordde ze.

‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de Heer, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’ En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’

Toen riep zij de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet Hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ Daaraan dankt de bron die daar is zijn naam, Lachai-Roï; hij ligt tussen Kades en Bered.

Dagmeditatie 14 januari 2021

Door Daan Kraan op 14 januari, 2021 - 08:00

Romeinen 13: 8-14

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’- deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

 

Overweging

Bij al de geboden die ook bij het christelijke leven horen, zou je de weg kwijt kunnen raken en door de bomen het bos niet meer zien. De vele geboden die we in de tora vinden, wat wij dan ook wel ‘de wet’ noemen, vinden hun samenvatting al in de Tien Geboden. Daarin spreken de eerste geboden over de liefde tot God. Maar de overige geboden gaan over de verhouding tot de naaste. De apostel somt ze op: ‘pleeg geen overspel, pleeg geen moord, enzovoorts’.

Waar gáát het nu om in al deze geboden. Wat is de kern, beter gezegd: wat is het fundament ervan? Het fundament is de liefde. De liefde tot de naaste. Dat is uiteindelijk het enige wat je elkaar schuldig bent. Je vervult er de hele wet mee. Want op basis van die liefde pléég je natuurlijk geen overspel, en geen moord, en je steelt niet, en je zet je zinnen ook niet op wat van een ander is. Het zou niet in je opkomen..! Want de liefde berokkent de naaste geen kwaad.

Dagmeditatie 13 januari 2021

Door Daan Kraan op 13 januari, 2021 - 08:00

Romeinen 13: 1-7

Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slecht doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn.

U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods troon, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting schuldig bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

 

Overweging

Het gezag van de overheid erkennen. Toonbeeld van goed burgerschap.

Het staat toch altijd wat onder druk. Gezag erkennen, van iemand of een instelling boven jou, is voor de moderne, zelfstandig denkende mens niet eenvoudig. En zeker niet, wanneer een overheid in onze ogen grote fouten begaat, ja zelfs mensen onrecht doet.

De woorden van Paulus gaan echter ver. ‘Er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.’ God is een God van orde, niet van wanorde, en ook in de samenleving wil God een ordening.

Dagmeditatie 12 januari 2021

Door Daan Kraan op 12 januari, 2021 - 08:00

Romeinen 12: 9-21

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters, en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’

Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

 

Overweging

Laat uw liefde oprecht zijn.

Wat dat inhoudt, dat wordt in het vervolg wel duidelijk. Het is geen zoetelijk verhaal als op een roze wolk. Liefhebben is een werkwoord, en het is soms hard werken.

Een mens is van nature geneigd om zichzelf als norm te stellen. Maar waar mensen elkaar als broeders en zusters liefhebben, gaat de ander voor. Dan ga je niet altijd maar af op eigen inzicht, maar dan stel je je bescheiden op. Dan sla je de ander hoger aan dan jezelf.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04