Komende diensten

zo 09 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
ds. Elly Veldman, ds. Bert Altena en ds. Ron Koopmans
do 13 mei, 10:00 Gezamenlijke viering PKA
Hemelvaartdienst - Ds. Ron Koopmans
zo 16 mei, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Jonge Kerkdienst

Recente inhoud

Dagmeditatie 6 mei 2021

Door Daan Kraan op 6 mei, 2021 - 08:00

Ezechiël 38: 14-23

Profeteer daarom, mensenkind, zeg tegen Gog: “Dit zegt God, de Heer: Wanneer mijn volk Israël een onbezorgd bestaan leidt, zal dat jou bekend worden. Dan komen jij en je vele bondgenoten uit je woonplaats in het uiterste noorden, al die mannen te paard, die grote menigte, dat talrijke leger. Als een wolk die het land overdekt zul je tegen mijn volk Israël optrekken. Eens zal Ik je naar mijn land brengen, en als Ik alle volken door jou, Gog, laat zien dat Ik heilig ben, zullen ze beseffen wie Ik ben.

Dit zegt God, de Heer: Ben jij de man van wie Ik in het verleden, jarenlang, bij monde van de profeten van Israël, mijn dienaren, gezegd heb dat Ik hem zou sturen om de Israëlieten aan te vallen?

Op de dag dat Gog het land van Israël aanvalt – spreekt God, de Heer – zal mijn woede oplaaien. In mijn hartstocht, in het vuur van mijn toorn zeg Ik: Op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels aan de hemel, de wilde dieren, alles wat op het land rondkruipt en alle mensen op aarde zullen voor mij beven. Bergen zullen wegzinken, bergwanden neerstorten, stadsmuren in puin vallen. Op al mijn bergen zal Ik het zwaard tegen Gog oproepen – spreekt God, de Heer – en zijn mannen zullen elkaar met het zwaard bestrijden. Ik zal Gog straffen met de pest en de dood, Ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten. Ik zal mijn grootheid tonen en Mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben.”

 

Overweging

Het volk Israël leeft onbezorgd en onbeschermd in het land, dat ze nu weer mogen bewonen ná hun ballingschap in verre landen.

Zo’n rustig levend volk wekt vaak de afgunst op van anderen. Ze zien het als een gemakkelijke prooi.

Wanneer zo’n groot en talrijk leger vanuit het noorden tegen het volk Israël optrekt, dan kun je denken dat alles verloren is.

Dagmeditatie 5 mei 2021

Door Daan Kraan op 5 mei, 2021 - 08:00

Ezechiël 38: 1-13

De Heer richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. Zeg: “Dit zegt God, de Heer: Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, Ik zal je straffen! Ik kom je halen, Ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden; en dan nog de soldaten uit Perzië, Nubië en Libië, met hun schilden en helmen, en Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met al zijn troepen; heel veel volken zijn het! Bereid je voor, maak je gereed om die hele menigte die zich bij je heeft aangesloten aan te voeren. Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen. Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een wolk die het land overdekt.

Dit zegt God, de Heer: Als het zover is, zul je boze plannen uitdenken. Je denkt: Dat land van niet-ommuurde steden zal ik aanvallen; ik zal optrekken tegen die argeloze mensen die zo onbezorgd leven in hun steden zonder muren, grendels of poorten. Je gaat erheen om te plunderen, te roven en buit binnen te halen, om de puinhopen die weer bewoond worden aan te vallen. Daar woont een volk dat uit vele volken bijeen is gekomen, dat vee en bezit verworven heeft en nu de navel van de wereld bewoont. De mensen uit Seba en Dedan, de handelaars en heersers uit Tarsis zullen tegen je zeggen: ‘Ben je gekomen om te plunderen en te roven? Heb je die hele menigte bijeengebracht om buit binnen te halen? Om goud en zilver weg te graaien, om vee en goederen mee te nemen, om alles te plunderen en te roven?’”

Dagmeditatie 4 mei 2021

Door Daan Kraan op 4 mei, 2021 - 08:00

Psalm 116

De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang.

Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.

Toen riep ik de naam van de Heer: ‘Heer, red toch mijn leven!’

De Heer is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, de Heer beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. Kom weer tot rust, mijn ziel, de Heer is je te hulp gekomen.

Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de Heer.

Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig”. Al te snel dacht ik: Geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de Heer en mijn geloften aan de Heer inlossen in het bijzijn van heel zijn volk.

Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen. Ach, Heer, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: U hebt mijn boeien verbroken. U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de Heer en mijn geloften aan de Heer inlossen in het bijzijn van heel zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heer, binnen uw muren, Jeruzalem.

Halleluja!

 

Overweging

Vanavond gedenken wij de doden die vielen in de Tweede Wereldoorlog. Mensen die stierven aan het front, mensen die het leven lieten tijdens de bombardementen, mensen die omkwamen in het verzet of in de kampen, mensen die stierven in de hongerwinter. De vrijheid is duur betaald.

Bij Bevrijdingsdag 5 mei hoort dus altijd de dodenherdenking op de avond van 4 mei.

Psalm 116 is een blijde psalm: ‘God heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken’.

Aanmelden kerkdienst

Door Jacko Duker op 3 mei, 2021 - 17:00

Aanmelden kerkdienst.

Met behulp van dit formulier kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van de kerkdienst.

U krijgt bericht wanneer uw aanmelding definitief is en u 's ochtends naar de kerk mag komen. Vanzelfsprekend blijft u thuis als u toch klachten hebt en of beperkingen zijn vanwege huisgenoten/gezinsleden met klachten.

U krijgt in de kerk een zitplaats toegewezen wacht u todat u op verzoek van de ontvangstcomite wordt uitegnodigd om binnen te gaan. Na afloop van de dienst wordt u ook weer naar buiten gebracht.

De diensten zijn uitsluitend onder voorbehoud te reserveren.
Geef hier op met hoeveel gezinsleden/huisgenoten u de kerkdienst komt bezoeken (inclusief uzelf)

Dagmeditatie 2 mei 2021

Door Daan Kraan op 2 mei, 2021 - 08:00

Ezechiël 37: 1-14

Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘Heer, mijn God, dat weet U alleen.’ Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer! Dit zegt God, de Heer: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat Ik de Heer ben.”’

Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de Heer: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven”’.

Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04