Komende diensten

zo 20 jun, 10:00 Ds. Jasper van der Horst
Viering met Vrijzinnig Assen
zo 27 jun, 10:00 Geen kerkdienst ivm TT-week...
gesloten
zo 04 jul, 10:00 Drs. Bernie Wiegman
Ochtenddienst

Recente inhoud

Afscheid wijkpredikant voor gemeenteleden

Door Jacko Duker op 8 juni, 2021 - 17:29

Komende zaterdag is het afscheid van onze wijkpredikant Ds. Ron Koopmans.

Veel gemeenteleden hebben zich hiervoor opgegeven en we hebben vandaag en gisteren de bevestiging en het tijdstip per email verzonden. We merken dat bij enkele leden de mail in de spambox terecht is gekomen, kijkt u daar ook even als u geen bericht hebt gehad.

Mocht u nog op een bevestiging van de aanmelding wachten en heeft u geen email gezien, dan graag even bellen met Corry Sprong (06-2731 8949) of een email sturen naar afscheid@jozefkerk-assen.nl

Dit om teleurstelling te voorkomen vanwege een gemiste mail. 

 

NB: we zenden het afscheid ook live uit om 10 uur via Kerkomroep en YouTube. (U kunt dit later ook terugkijken)

Dagmeditatie 2 juni 2021

Door Daan Kraan op 2 juni, 2021 - 08:00

Johannes 3: 31-36

Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

 

Overweging

‘Hij moet groter worden, en ik kleiner’, zegt Johannes de Doper over Jezus.

Dus hij heeft er helemaal geen probleem mee dat mensen Jezus volgen. Dat is immers ook de bedoeling.

Johannes is er volop van overtuigd dat Jezus ‘van boven komt’. Jezus komt uit de hemel. En zo staat Jezus boven allen. Als Jezus spreekt, dan is dat niet zomaar de taal van de aarde, maar dan is dat een getuigenis van wat Jezus vanuit de hemel heeft gezien en gehoord. Jezus weet meer dan Johannes, en kan de mensen dus verder brengen.

Het gaat er dan wel om, dat je Jezus’ getuigenis ook aanvaarden wil.

En daar ligt een probleem, weet Johannes nu al: dat getuigenis van Jezus zal door ‘niemand’ aanvaard worden. Door bíjna niemand, weten wij nu. Wie Jezus’ getuigenis wel aanvaardt, zegt daarmee: God is betrouwbaar!

Want tussen Jezus en God is een direct verband. En ook met de Geest. Eigenlijk zien we hier de ‘Drie-eenheid’, die we jongstleden zondag beleden en vierden, in een notendop. Het gaat over de Vader die de Geest in overvloed schenkt, en die de Zoon liefheeft en alle macht aan Hem heeft overgedragen.

Alles hangt dan af van de vraag of je de Zoon gelooft. Of je Hem ook volgen wilt.

Dagmeditatie 1 juni 2021

Door Daan Kraan op 1 juni, 2021 - 08:00

Johannes 3: 22-30

Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel.

Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe!’

Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat Hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid, de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

 

Overweging

Je kunt je voorstellen dat er enige verwarring ontstaat, daar in de buurt van de Jordaan. Want Johannes de Doper gaat door met het dopen van mensen, maar Jezus, die hij gedoopt heeft, doopt nu ook! Tot wie moeten de mensen nu gaan? In tijden met een sterke Messias-verwachting heeft men de neiging achter mensen aan te lopen. Maar nu zijn er twee…! En dan nog: wat ís dit voor een gebruik van het joodse reinigingsritueel? Ze gaan in discussie. Is dit wel in de haak? Klopt het wel? En met deze vraag komen ze bij Johannes.

Maar Johannes ziet helemaal geen probleem.

Hij ziet Jezus niet als concurrent. Integendeel. Hij gelooft volkomen dat wat Jezus doet, Hij alleen maar kàn omdat het Hem vanuit de hemel is gegeven, is opgedragen.

Hijzelf, Johannes, is alleen maar de voorloper. Hij heeft dat ook gezegd, in zijn getuigenis over Jezus: “Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.”

Dagmeditatie 31 mei 2021

Door Daan Kraan op 31 mei, 2021 - 08:00

Johannes 3: 14-21

‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods eeuwige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

 

Overweging

Jezus vervolgt zijn prediking tot Nicodemus, maar in die woorden worden niet alleen al de farizeeërs aangesproken, maar heel het volk en alle mensen.

Het komt uiteindelijk aan op geloof in de Mensenzoon, op geloof in Wie Jezus is.

Jezus is de redding van heel de wereld. Net als in de woestijn Mozes de koperen slang omhoog hief, om de mensen te redden van een gewisse dood, zo geeft Jezus eeuwig leven aan wie in Hem gelooft.

Redding, dat is ook de bedoeling van God de Vader geweest, om zijn Zoon naar de wereld te sturen. Niet om de wereld te oordelen, zoals de farizeeën geneigd zijn te doen. Maar om haar te redden. Hij is de toegeworpen reddingsboei.

Het enige wat van ons gevraagd is, is vertrouwen, geloof in Hem. Pak die reddingsboei vast. Wie dat niet doet, niet wil doen, is al veroordeeld. Die gaat ten onder. Niet omdat God dat wil, maar omdat hij zelf niet wil….

Dagmeditatie 30 mei 2021

Door Daan Kraan op 30 mei, 2021 - 08:00

Johannes 3: 1-13

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi’, zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk Gods zien.’

‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nicodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nicodemus.

‘Begrijpt u dit niet’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, Ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon?

 

Overweging

Nicodemus is een farizeeër, een van de Joodse leiders. En hij heeft een vraag aan Jezus. Hij komt in de nacht naar Jezus toe. Zou hij bang zijn voor zijn collega’s, of voor ‘de mensen’, dat zij niet mogen weten dat hij naar Jezus toegaat? Het staat er niet bij, we weten het dus niet, maar het is wel opvallend…

Dagmeditatie 29 mei 2021

Door Daan Kraan op 29 mei, 2021 - 08:00

Deuteronomium 6: 13-25

Heb alleen ontzag voor de Heer, uw God, dien Hem en zweer alleen bij zijn naam.

Laat u niet in met de goden van de omringende volken; u zou daarmee de toorn van de Heer over u afroepen en Hij zou u van de aardbodem wegvagen. Want de Heer, uw God, die in uw midden is, duldt geen andere goden naast zich.

Stel Hem niet op de proef, zoals u bij Massa deed. Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de Heer, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed gaan en kunt u het goede land in bezit nemen, dat Hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd. Al uw vijanden zal Hij voor u op de vlucht drijven, zoals Hij heeft beloofd.

Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de Heer, onze God, u heeft voorgehouden?’ geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde Hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat Hij onze voorouders onder ede had beloofd. Daarom gebood de Heer, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor Hem te tonen. Dan zou het ons goedgaan en zou Hij ons leven sparen, zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de Heer, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals Hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.’

 

Overweging

Geen andere goden. Dat hoort bij het gegeven dat de Heer de enige God is, en voor ons wil zijn. Deze afgunst, deze na-ijver, vinden mensen soms niet bij een lieve God horen. Maar ze hebben het mis. Juist bij een enige Liefde hoort jaloezie. Ook in een goed huwelijk is er geen ruimte voor een derde partij. Je bent de enige voor elkaar.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04