Komende diensten

zo 01 nov, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst; bevestigingsdienst; alleen op uitnodiging kunt u de dienst bijwonen
zo 08 nov, 10:00 Ds. Ron Koopmans
Online kerkdienst met beperkte toegang voor kerkgangers
zo 15 nov, 10:00 Ds. Lenze Rijzen
Online kerkdienst

Recente inhoud

Live kerkdienst

Houd moed, heb lief!

Intussen zijn we de maand oktober binnengegaan. Al even eerder, de laatste twee zondagen van september, mochten we weer in beperkte mate naar de kerk. Dat is goed verlopen. Het ontvangstcomité begeleidt de kerkgangers rustig naar hun plaats en na de dienst weer naar buiten. Complimenten voor deze groep mensen, en ook voor de kerkgangers die zich zeer gedisciplineerd gedragen.

Nu de maatregelen rond corona onlangs zijn aangescherpt, moeten we het aantal bezoekers, buiten de functionarissen en het Jozefkoor, toch weer wat beperken. U leest hier elders over. En een aantal andere activiteiten zoals Bijbel- en gesprekskringen, die juist na lange tijd weer waren begonnen, moeten weer een poosje achterwege blijven. Jammer! Maar het besluit van ons moderamen is zeer te respecteren. Men neemt zijn verantwoordelijkheid, en het is in ons aller belang.

Ik hoop dat we als gemeenteleden dit alles kunnen blijven dragen. Het valt niet mee, daarvan zijn we ons zeer bewust. We zien zó uit naar ontmoeting, naar ontspannen met elkaar omgaan, naar gewoon weer naar de kerk of naar de kring, naar zingen, enzovoorts. Maar is er is troost: we gaan niet alleen, we dragen het samen, en de Heer is ook in de nood van eenzaamheid en verlangen ons altijd nabij.

Dus houd moed, en heb lief! 

Ron Koopmans, predikant

Kerkdiensten vanuit de Jozefkerk

Door Jacko Duker op 15 oktober, 2020 - 19:05

De huidige omstandigheden rondom de Corona maatregelingen vraagt wederom offers van ons allen. De ene tak wordt snoeihard geraakt de andere tak krijgt beperkingen maar de maatschappij wordt beetje bij beetje stilgezet. Op reis gaan met z’n allen wordt beperkt. De kerkgang daar is (nog) ruimte voor dankzij een wettelijk grondrecht. 

We staan voor de volgende vragen: Nemen wij de ruimte in om dit grondrecht te gebruiken? Komen we samen met 30 kerkgangers om de eredienst voort te zetten? 

Houden we op deze manier de lofzang gaande in de stilte van de kerk? Of klinkt onze stem juist harmonieuzer vanuit de huiskamer?

 

Weet wel: de kerk houdt elke zondag haar online-viering! De verkondiging komt bij u thuis, en we vinden zo een breed gehoor.

Komende zondag gaat het over “door de mazen van het net” de jonge kerkdienst viering met Daniël Kehanpour.

Vier en zing bewust thuis met ons mee. Of kies er bewust voor om stil mee te vieren in de kerk. Aan jou de keus.

Wanneer je kiest voor de kerkgang, laat dit een verantwoordelijke (eigen) keuze zijn.

Als je komen wilt, meld je vooraf aan (via de website) en vergeet je mondkapje niet. 

Blijf vooral thuis als je twijfelt over jouw eigen gezondheid en daarmee ieders gezondheid!

 

Kerkenraad Jozefkerk

Verdere aanpassingen kerkgang en samenzang

Door Scriba Jozefker... op 9 oktober, 2020 - 18:00

Beste lezers,

Via dit kanaal wil het moderamen van de Jozefkerk jullie informeren over de aangepaste situatie met betrekking tot het gebruik van de Jozefkerk. De aanleiding zijn de nieuwe coronamaatregelen zoals afgelopen maandag 5 oktober:

  • Maximaal 30 bezoekers, exclusief medewerkers.
  • Ieder draagt een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk, deze mag af als mensen op de hun toegewezen stoel plaatsnemen.
  • Zang alleen met een voorzanger of afgewisseld met audio bestanden of orgelspel
  • Er wordt niet door bezoekers gezongen

Algemeen:
Voor alle activiteiten in de Jozefkerk geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn te vinden via rijksoverheid.nl
Voor de Jozefkerk is dit vertaald in een actueel gebruiksplan Jozefkerk.

De wijziging per 11 oktober 2020:
We willen niet de grenzen opzoeken en nemen onze verantwoordelijkheid. Voor de komende drie weken is een toevoeging gemaakt op het gebruiksplan Jozefkerk. 

Concreet houdt dit in dat tot en met 19 oktober;
- Alle activiteiten, niet zijnde de eredienst op zondag, worden geannuleerd,
- Bij de zondagse eredienst zijn maximaal 30 bezoekers welkom, 6 functionele medewerkers.

Uiteraard blijven we de actuele ontwikkelingen volgen.

Houd moed, heb lief!!
Moderamen Jozefkerk

Dagmeditatie 27 oktober 2020

Door Jacko Duker op 27 oktober, 2020 - 08:00

Nehemia 9: 1-17
Op de vierentwintigste dag van deze maand kwamen de Israëlieten weer bijeen. Ze vastten en waren gehuld in boetekleren, met stof op hun hoofd. De geboren Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen, en zij beleden schuld voor hun zonden en voor de wandaden van hun voorouders. Zo stonden ze daar, en gedurende een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de Heer, hun God, en nog eens een vierde deel van de dag beleden ze hun schuld en bogen ze zich neer voor de Heer, hun God. Op de verhoging van de Levieten stonden Jesua, Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Kenani, en met luide stem riepen zij de Heer, hun God, aan. De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Charsbneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: ‘Sta op, prijs de Heer, uw God, voor eeuwig en altijd:

“Moge uw luisterrijke naam, die vergeven is boven alle lof en roep, geprezen zijn. U alleen bent de Heer, U hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor U buigen de hemelse machten. U bent de Heer, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. U hebt gezien hoe zijn hart trouw bleef aan U, U hebt een verbond met hem gesloten en hem beloofd het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden, U bent rechtvaardig.

Dagmeditatie 26 oktober 2020

Door Jacko Duker op 26 oktober, 2020 - 08:00

Nehemia 8: 13-18
De volgende dag kwamen de priesters en de Levieten en alle familiehoofden van het volk samen bij Ezra, de schrijver, om zich te verdiepen in de bepalingen van de wet. 

In de wet die de Heer hun had opgelegd en die ze bij monde van Mozes hadden ontvangen, vonden ze opgetekend dat zij, de Israëlieten, tijdens een feest in de zevende maand in loofhutten moesten wonen, en dat ze in Jeruzalem en in alle andere steden het volgende bekend moesten maken: ‘Ga de bergen in en haal takken van de olijfboom, de oleaster, de mirte, de palm en andere loofbomen om er loofhutten mee te maken, zoals is voorgeschreven.’

De mensen gingen eropuit om takken te halen, en iedereen maakte een loofhut, op zijn dak of op zijn erf, en ook in de voorhoven van de tempel en op de pleinen voor de Waterpoort en de Efraïmpoort. De hele gemeenschap die uit de ballingschap was teruggekeerd maakte loofhutten en ging erin wonen. Dat hadden de Israëlieten vanaf de tijd van Jozua, de zoon van Nun, niet meer gedaan. De feestvreugde was groot. Iedere dag van het feest, van de eerste dag tot de laatste, werd er voorgelezen uit het boek van de wet van God. Zeven dagen vierden ze feest, en op de achtste dag was er een feestelijke samenkomst, zoals was voorgeschreven.

 

Overweging
Je kunt de wet voorgelezen krijgen, en helemaal horen, zoals het volk heeft gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat je ‘het dan wel weet’. Het is heel goed om je ook in de wet te verdiepen, en er zaken uit op te diepen die je eerst over het hoofd had gezien. Het zijn de priesters, de Levieten en de familiehoofden die zich aan deze taak wijden. 

En wat blijkt: er staan voorschriften in over een feest, dat al sinds de tijd van Jozua, dat is sinds de tijd van de intocht in het beloofde land, niet meer is gevierd.

Loofhutten. We vinden die voorschriften terug in Leviticus 23.

Dagmeditatie 24 oktober 2020

Door Jacko Duker op 24 oktober, 2020 - 08:00

Psalm 110

Van David, een psalm.
De HEER spreekt tot mijn heer: 
‘Neem plaats aan mijn rechterhand,
Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’
Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht,
u zult heersen over uw vijanden.
Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt.
Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad,
komt tot u de dauw van uw jeugd.
De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug:
‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.’
De HEER aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn.
Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde,
lijken stapelen zich op.
Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd.

Overweging
Dit is geen gemakkelijke psalm om te begrijpen of om uit te leggen.

Wij kunnen er alleen wat mee, als we de psalm lezen in het licht van wat verschillende teksten in het Nieuwe Testament erover zeggen. Bijvoorbeeld in het bijbelgedeelte dat as. zondag in de kerken aan de orde komt: Mattheüs 22 vers 41 en volgende. Jezus maakt daar duidelijk dat met de ‘heer’ (met kleine letters) in vers 1 van de psalm niet David bedoeld is, maar de Christus. Hij is Davids Zoon én Davids heer. 

In deze psalm spreekt koning David profetisch, over een toekomstige Koning, tot wie God (de HEER) zal zeggen: neem plaats aan mijn rechterhand, Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’ Deze profetie is vervuld op het moment van Jezus’ hemelvaart. Dan neemt Jezus immers plaats aan Gods rechterhand.

Pagina's

Abonneren op Jozefkerk Assen RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04